Narsai: On the Passion - ܡܲܪܒܲܥܪܘܿܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܚܸܨܦܵܐ 2 ܕܣܝܼܡܵܐ ܒܹܗ ܣܝܼܡܲܬ ܚܲܝܹ̈ܐ. 3 :ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̤ܝ ܪܲܒܘܼܬܼܵܐ 4 ܐܸܠܵܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܹܗ. 5 :ܒܡܵܐܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܡܸܬܿܬܿܣܝܼ̈ܡܵܢ 6 ܝܩܝܼܪ̈ܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܵܕܵܡ. 7 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 8 ܫܒܝܼܚ̇ܵܬܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܛܪ̈ܵܢ. 9 :ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܢܩܐ ܐܲܬܒܼܪܵܐ 10 ܣܝܼܡܝܼܢ ܓܲܙ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ. 11 :ܘܒܦܓܪܢ ܡܵܘܠܸܕ ܚܲܫܹ̈ܐ 12 ܫܪܵܐ ܒܹܗ ܐܝܼܬܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܐܸܫ. 13 :ܚܸܨܦܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܒܲܪܢܫܵܐ 14 ܘܫܝܼܛ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ ܚܸܨܦܵܐ. 15 :ܘܲܕܗܵܘܹܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܒܵܪܘܿܝܹܗ 16 ܥܲܒܼܕܹܗ ܡܵܐܢܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ. 17 :ܫܒܚܼܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܦܐܹܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 18 ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܕܪܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 19 ܘܕܫܡܲܥ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܢܵܟܼܘܿܠܹܗ: pb. f.147v 20 ܦܫܵܐ ܠܫܝܼܛܘܼܬܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ. 21 :[...]ܠܐ ܒܣܡܬ̤ ܠܹܗ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ 22 ܕܢܲܗܸܠ ܒܝܼܫܵܐ ܒܬܘܼܩܵܢܹܗ. 23 :ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܚܲܣܵܡܵܐ 24 ܕܒܚܲܝܠܹܗ ܚܲܣܢܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ. 25 :ܫܲܩܠܹܗ ܠܡܵܐܢܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ 26 ܕܡܸܕܪܹܗ ܕܐܵܕ̇ܡ ܡܵܘܝܬܵܐ. 27 :ܘܓܲܒܼܠܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܚܠܦ ܡܲܝ̈ܐ 28 ܕܢܼܗܘܹܐ ܫܲܪܝܼܪ ܬܘܼܩܸܢܹܗ. 29 :ܕܬܲܒܼܪܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ 30 ܘܚܲܒܸܠ ܫܘܼܪܵܐ ܕܨܘܼܪܵܬܹܗ. 31 :ܢܣܟܗ ܒܟܼܘܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 32 ܕܠܵܐ ܢܸܫܚܲܬ̤ ܬܘܼܒܼ ܒܲܚܛܝܼܬܵܐ. 33 :ܫܲܩܠܹܗ ܠܨܲܠܡܲܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 34 ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܢܵܘܣܵܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܹܗ. 35 :ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܚܲܣܵܡܵܐ 36 ܕܒܗܝܟܠ ܡܲܠܟܵܐ ܓܸܥܡܲܪ. 37 :ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 38 ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܹܗ. 39 :ܘܲܒܼܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܬܘܼܩܵܢܹܗ 40 ܐܣܪܗ ܠܚܘܼܒܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. 41 :ܘܡܸܢܹܗ ܕܡܸܕܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܵܕܵܡ 42 ܪܲܟܼܒܼ ܨܲܠܡܵܐ ܐܲܝܟ ܐܵܕܵܡ. 43 :ܘܓܼܡܪܗ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ 44 ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ. 45 :ܒܝܲܕ ܚܲܝܵܠܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܓܲܒܼܠܹܗ 46 ܕܠܵܐ ܙܪܥܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ. 47 :ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܵܡܹܐ ܒܟܼܠܡܸܕܹܡ 48 ܠܐ̇ܕܵܡ ܨܲܠܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ. 49 :ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܝܲܕ ܐܵܕܼܵܡ 50 ܥܲܠ ܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܒܸܠ ܓܸܢܣܹܗ. 51 :ܒܐܵܕܼܵܡ ܨܲܠܡܵܐ ܬܪܲܝܢܐ 52 ܢܸܫܪܹܐ ܟܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. 53 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܐܵܕܵܡ ܐܸܫܬܵܘܬܲܦ 54 ܒܲܪܢܫܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 55 :ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܬܲܣܝܼ ܒܝܲܕܼ ܚܲܫܹ̈ܐ 56 ܦܪܲܩ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 57 :ܬܫܥܵܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܐܲܝܟ ܛܲܟܼܣܵܐ 58 :ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܡܕܲܝܲܪܘܵܐ 59 ܘܒܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܝܠܕܵܐ. 60 :ܕܢܲܚ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܕܝܵܠܸܕܬܹܗ 61 ܝܢܸܩ ܚܲܠܒܼܵܐ ܐܲܝܟ ܫܲܒܼܪܵܐ. 62 :ܕܢܚܘܹܐ ܕܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܗ̄ܘ̣ 63 :ܘܩܲܕܲܒܼ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܟܠܢܵܫ 64 ܕܢܸܦܪܘܿܠ ܩܘܼܒܵܠ ܛܲܝܒܲܘܼܬܼܵܐ. 65 :ܐܲܪܡܝܼ ܓܙܘܼܪܬܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ 66 ܕܢܸܫܬܲܪܪ ܒܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ. 67 :ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡܹ̈ܐܗ ܝܪ̈ܘܬܐ 68 ܒܗܘܼܬܪܵܐ ܕܒܘܪ̈ܟܵܬܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ. 69 :ܐܸܬܼܪܒܝܼ ܐܲܝܟ ܝܠܘܼܕܵܐ 70 ܕܝܠܘܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܪܪܐ. 71 :ܘܒܼܝܲܕ ܚܲܝܠܵܐ ܕܛܲܝܒܘܼܬܵܐ 72 ܬܸܐܕܲܪܓ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܵܐ. 73 :ܩܪܸܒܼ ܠܲܟܼܡܵܕܵܐ ܕܲܒܼܡܲܝ̈ܵܐ 74 ܕܢܸܕܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܝܘ̈ܬܹܗ. 75 :ܘܟܲܕ ܕܟܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ 76 ܕܟܼܝܼ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܒܲ[ܩܢܘܿ]ܡܹܗ ܒܲܥܡܵܕܹܗ. 77 :ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 78 ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܚܝܼܕܵܝܵܐ. 79 :ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܒܹܗ ܥܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 80 ܘܠܵܐ ܡܫܵܘܬܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܟܬܹ̈ܐ. 81 :ܗܘ̤ ܒܲܟܼܝܢܹܗ ܪܵܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 82 ܒܚܸܟܡܬܐ ܘܲܒܼܛܲܝܒܲܘܼܬܵܐ. 83 :ܘܐܝܼܬܝܵܐ ܒܕܝܼܠܹܗ ܡܩܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 84 ܕܠܵܬ ܫܘܼܓܼܢܵܝܵܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. 85 :ܥܲܡ ܐ̄ܢܫܐ ܡܬܗܦܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 86 ܒܪܢܫܵܐ ܐܕܼܵܡ ܕܬܪܹܝܢ. 87 :ܕܢܦܢܹܐ ܠܐ̄ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܛܘܿܥܝܲ 88 ܠܝܲܕ ܥܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܵܘܒܸܕܘ. 89 :ܠܟܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܲܐܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 90 ܕܠܵܐ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܝܹ̈ܐ. 91 :ܘܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡܕܲܟܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 92 ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. 93 :ܒܛܝܢܐ ܡܥܲܘܪ ܒܒ̈ܬܐ 94 ܥܝܢܹ̈ܐ ܦܵܬܲܚ ܕܣܲܡܵܝ̈ܐ. 95 :ܘܡ̣ܢ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܥܲܠ ܗܲܕܡܵܘ̈ܗܝ 96 :ܡܡܲܚܬܐ ܩܢܬ̤ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ 97 :ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܚܓܼܝܼܪܹ̈ܐ ܗܲܕܡܹ̈ܐ 98 ܘܠܡܫܪ̈ܝܐ ܗܠܪܬܹ̈ܐ. 99 :ܘܦܬܲܚ ܐܸܕܢܹ̈ܐ ܣܟܝܼܪ̈ܵܬܐ 100 ܘܨܵܬܼ ܚܲܠܝܘܼܬܵܐ ܕܦܸܬܓܵܡܵܘ̈ܗܝ. 101 :ܠܟܸܐܒܹ̈ܐ ܓܠ̈ܝܐ ܪܵܕܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 102 ܘܚܵܘܒܹ̈ܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܡܲܐܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 103 :ܘܒܓܠܝ̈ܬܐ ܡܚܵܬܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 104 ܕܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܟܲܣܝ̈ܬܐ. 105 ܠܡܵܘܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܦܲܩܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. f.148r 106 :ܕܢܦܢܹܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܒܼܠܥ 107 :ܘܲܒܼܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܦܸܬܼܓܵܡܵܘ̈ܗܝ 108 ܡܝܼ̈ܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܦܵܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 109 :ܡܝ̈ܬܐ ܠܬܵܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܢܚܲܡܘ 110 ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܗܘ̤ܘ ܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. 111 :ܟܲܕ ܩܵܠܹܝܢ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܵܐ 112 ܕܡܼܟܹܝܠ ܡܵܘܬܵܐ ܒܵܛܹܠ ܠܹܗ. 113 :ܠܕܲܝܘܹ̈ܐ ܒܡܸܠܬܹܗ ܪܵܕܹܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 114 ܕܲܢܫܲܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. 115 :ܟܲܕ ܩܵܥܹܝܢ ܠܹܗ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ 116 ܕܠܵܐ ܢܫܲܢܸܩ ܠܲܢ ܒܲܪܕܘܝܼܕ. 117 :ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹܝܢ 118 ܩܲܕܸܡܘ ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. 119 :ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܢܸܬܿܬܿܒܲܥ ܟܲܣܝ̈ܬܐ 120 ܒܕܝܼܢܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܒܘܼܚܵܪܢܹܗ. 121 :ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܵܘܝܼ 122 ܕܐܵܦ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܲܐܣܹܐ. 123 :ܘܲܒܼܗܝܼ̈ܬܐ ܬܠܬܵܐ ܕܐܩܝܼܡ 124 ܩܝܵܡܬܼܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܠܲܫܒܼܝܼܪܹ̈ܐ. 125 :ܒܕܲܝܘܹ̈ܐ ܕܪܕܦ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܫܐ 126 ܫܪ̣ܵܝܗܝ ܠܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܢܲܟܼܝܼܠܵܐ. 127 :ܘܐܲܦܢܝܼ ܫܒܝܼܬܹܗ ܕܫܲܒܵܝܵܐ 128 ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܥܕܝܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 129 :ܩܥܵܐ ܚܲܣܵܡܵܐ ܘܐܸܬܼܡܲܪܡܲܪ 130 ܘܐܲܙܥܸܩ ܘܐܲܝܸܠܸܠ ܒܲܒܼܟܼܵܬܼܵܐ. 131 :ܕܓܢ̄ܒܿܪܵܐ ܢܦܲܩ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ 132 ܕܢܥܕܹܐ ܫܒܝܼܬܹܗ ܕܫܲܒܵܝܵܐ. 133 :ܟܲܢܸܫ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 134 ܛܪܘܼܢܵܠ ܠܘܩܒ̣ܵܠ ܙܲܟܵܝܵܐ. 135 :ܟܲܕ ܣܒ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܣܸܢ ܠܹܗ 136 ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܬܐ ܠܡܲܚܹܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 137 :ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܠܘܼܩܒܼܵܠ ܐܵܕܼܵܡ 138 ܚܸܘܝܵܐ ܠܒܸܫ ܙܲܝܢܵܐ ܘܐܲܩܪܸܒܼ. 139 :ܘܗܵܫܵܐ ܠܘܼܩܒܵܠ ܦܪܘܿܩܲܢ 140 ܒܐܵܕܼܵܡ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܐܵܕܼܵܡ. 141 :ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܗܵܡ ܕܐܸܬܚܲܪܲܪܘ 142 ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܨܪ̈ܝܹܐ. 143 :ܙܝܼܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ 144 ܘܲܠܒܸܫ ܘܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܡܵܪܲܢ. 145 :ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܫܓܼܫ ܐܸܢܘܿܢ 146 ܛܪܘܢܐ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܓܼܒܼܐ ܠܹܗ. 147 :ܕܲܢܣܲܝܥܘܼܢܵܝܗܝ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 148 ܒܝܲܕܼ ܣܲܝ̈ܦܹܐ ܕܠܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 149 :ܦܲܥ̈ܠܹܐ ܗܘ̣ܘ ܠܹܗ ܠܲܢܟܝܼܠܵܐ 150 ܒܢܲܝ̈ ܐܵܪܲܡ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܐܵܕܼܵܡ. 151 :ܘܫܲܡܠܝܼ ܪܸܓܼܬܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 152 ܐܲܝܟ ܕܒܚܘܝܵܐ ܠܘܵܬ ܐܵܕܼܵܡ. 153 :ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܒܼܝܵܢܵܐ 154 ܕܒܥܹܕܵܐ ܢܸܣܥܹܐ ܠܩܸܛܠܵܐ. 155 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܲܡܠܝܼ ܒܲܥܒܼܵܕܵܐ 156 ܡܕܿܒܼܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ. 157 :ܒܥܹܐܕܵܐ ܝܲܗ̣ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܕܒܸܚܵܐ 158 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܡܵܘܬܹܗ ܣܲܓܼܝ̈ܐܹܐ. 159 :ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܚܲܡ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ 160 ܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗܕ̈ܐ ܕܢܘܼܚܵܡܹܗ. 161 :ܠܕܒܼܚܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܐܸܬܛܲܝܲܒܼ 162 ܐܸܡܪܹܗ ܚܲܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 163 :ܕܒܝܲܕܼ ܕܒܼܚܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ 164 ܢܪܥܐ ܠܥܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܹܗ. 165 :ܥܒܲܕ ܦܸܨܚܵܐ ܐܲܝܟ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 166 ܘܓܠ̣ܐ ܒܦܸܨܚܵܐ ܥܲܠ ܦܸܨܚܹܗ. 167 :ܘܲܦܠܸܓܼ ܦܓܼܕܲܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 168 ܪܗܒܘܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܘ̈ܬܐ. 169 :ܒܥܒܕܵܐ ܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܗ 170 ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܠܲܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ. 171 :ܕܝܼܵܗܒܹܗ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܡܹܐܟܘܠܬܐ 172 ܩܕܼܵܡ ܚܲܫܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܹܗ. 173 :ܐܸܬܢܲܒܝܼ ܥܲܠ ܕܥܬܼܝ̈ܕܵܢ 174 ܥܲܠ ܚܲܫܹܗ ܘܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ. 175 :ܘܓܼܠܐ ܘܒܲܕܸܩ ܥܲܠ ܢܸܟܼܠܹܗ 176 ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ ܡܫܠܸܡ ܪܲܒܹܗ. 177 :ܒܚܲܝܵܠܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܸܬܿܥܲܙܲܙ 178 ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܲܪܵܚܵܐ. 179 :ܕܠܵܐ ܦܸܟܗܲܬ̤ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ 180 ܒܚܲܠܝܘܼܬܗ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܢܲܣܲܒܼ. 181 :ܥܒܼܕܹܗ ܒܐ̄ܪܙܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܐ 182 ܘܠܵܐ ܦܵܫ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܹܗ ܕܩܸܛܠܵܐ. 183 :ܐܲܫܝܼܓ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܡܲܚܹܐ ܟܠ 184 ܘܠܵܐ ܐܬܟܚܲܕ ܛܵܠܘܿܡܵܐ. 185 :ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ 186 ܩܕܼܵܡ ܓܲܒܼܝܘܼܬܹܗ ܕܩܛܘܿܠܵܐ ܗ̄ܘ̣. 187 :ܘܛܲܠܢܹܗ ܒܚܘܼܒܹܗ ܒܲܣܝܼܡܵܐ 188 ܘܠܵܐ ܦܲܪܣܝܼ ܠܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ. 189 :ܒܠܸܠܝܵܐ ܢܦܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܹܐܦܵܢܵܐ 190 ܕܢܫܠܡ ܪܲܒܹܗ ܠܡܲܪ̈ܵܚܹܐ. 191 :ܕܢܟܼܝܼܠܵܐ ܡܲܪܗܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 192 ܕܢܸܓܼܡܘܿܪ ܒܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܨܒܼܝܵܢܹܗ: pb. f.148v 193 :ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܛܠܹܗ ܚܣܵܡܵܐ 194 ܩܕܲܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܹܗ. 195 :ܘܒܝܗܘܼܕܵܐ ܐܲܝܟ ܡܨܥܝܵܐ 196 ܐܲܝܬܝܼ ܠܓܸܠܝܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ. 197 :ܗܘ̤ܵܐ ܝܗܘܼܕܵܐ ܐܲܝܟ ܐܲܝܟ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ 198 ܠܐܵ ܟܼܠܩܲܪܨܵܐ ܚܲܣܡܵܐ. 199 :ܘܫܲܕܪܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ 200 ܕܢܨܘܕܘܢ ܚ̈ܝܐ ܠܡܵܘܬܐ. 201 :ܒܛܝܼ̈ܡܹܐ ܙܲܒܼܢܹܗ ܓܲܢܵܒܵܐ 202 ܠܙܵܒܸܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. 203 :ܫܩ݂ܲܠ ܛܝܼܡܵܘ̈ܗܝ ܡܲܚܢܘܼܩܝܼܬܐ 204 ܘܙܲܒܸܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܐ. 205 :ܐܘ ܡܙܒ̇ܢ ܚ̈ܝܐ ܠܡܵܘܬܵܐ 206 ܕܠܵܐ ܚܵܫܸܒ ܘܐܟܢ ܙܒܢ. 207 :ܝܲܗ̣̄ܒ ܡܘܗܲܒܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܸܚܡܵܐ 208 ܘܲܫܩܲܠ ܛܝܼܡܹ̈ܐ ܙܠܝܠܐ. 209 :ܒܬܠܬܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܘܲܒ̇ܢܹܗ 210 ܠܲܡܚܲܪܪܵܢܹܗ ܕܟܼܝܼܵܢܲܢ. 211 :ܘܫܠܡܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܕܢܒܝܼܵܐ 212 ܕܚ̣ܙܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܵܪܹ̈ܐ. 213 :ܫܲܡܠܝܼ ܟܠܗܹܝܢ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ 214 ܡܲܚܹܐ ܟܠ ܡܸܛܠ ܟܠܐ. 215 :ܘܐܸܬܼܢܲܒܝܼ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ 216 ܘܥܲܠ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 217 :ܟܠܟܼܘܿܢ ܠܲܡ ܡܬܟܫܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ 218 ܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܲܫܵܐ. 219 :ܘܫܵܒܼܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ 220 ܘܠܵܐ ܡܥܲܙܝܼܬܘܿܢ ܒܐܘܼܠܨܢܲܝ̈. 221 :ܒܚܘܼܒܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܸܫܬܲܒܼܗܲܪ 222 ܘܲܠܚܵܬܿ ܡܵܪܲܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 223 :ܕܠܵܐ ܡܸܡܬܘܿܡ ܟܵܦܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܟ 224 ܘܠܵܐ ܡܲܫܦܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܫܹ̈ܐ. 225 :ܒܲܐܡܹܝܢ ܚܲܬܸܡ ܡܚܐ ܟܠ 226 ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܒܵܗ̇ ܪܹܗ ܕܚܲܡܝܼܡܵܐ. 227 :ܕܲܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼܢ ܡܬܪܦܐ ܐܲܢ̄ܬ 228 ܒܟܼܦܘܪܝܵܐ ܒܥܸܕܲܢ ܚܲܫܹ̈ܐ. 229 :ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܿܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ 230 ܕܚܲܫܵܐ ܒܨܒܝܵܢܹܗ ܣܒ̇ܠ. 231 :ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܛܝܼܪܵܬ ܥܵܨܐ ܠܹܗ 232 ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. 233 :ܩܘܡܘ ܠܲܡ ܢܵܐܙܲܠ ܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 234 ܟܲܕ ܩܪܸܒܼ ܠܹܗ ܙܒܼܢܵܐ ܕܚܲܫܵܐ. 235 :ܟܲܕ ܡܘܼܕܲܥ ܕܲܒܼܨܒܝܵܢܹܗ 236 ܝ̇ܗܒ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐܚܘܼܪ̈ܘܗܝ. 237 :ܢܦ݂ܲܩ ܕܢܨܠܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܵܘܗܝ 238 ܘܲܕܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 239 :ܕܒܲܨܠܘܿܬܹܗ ܢܲܐܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ 240 ܕܚܵܫܚܝܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 241 :ܬܠܵܬ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܨܠܝܼ ܒܚܲܫܵܐ 242 ܘܗܵܕܹܐ ܐܸܡ݂ܪ ܒܲܨܠܘܿܬܹܗ. 243 :ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܵܨܝܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬܝܼܘܗܝ 244 ܠܟܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܒܵܠܘܿܥܵܐ. 245 :ܒܚܲܫܵܐ ܨܲܠܝܼ ܦܵܘܿܩܲܢ 246 ܩܕܼܵܡ ܚܲܫܹܗ ܐܲܝܟ ܚܵܫܘܿܫܵܐ. 247 :ܘܩܸܛܪܬ̤ ܕܘܼܥܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 248 ܡ̣ܢ ܣܘܼܪܵܕܹܗ ܕܨܲܒܝܼܒܼܵܐ. 249 :ܐܸܬܼܚܘܝܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ 250 :ܡܠܐܟܼܵܐ ܕܡܝܲܚܠ ܠܹܗ 251 :ܕܠܵܐ ܢܫܦܠ ܒܹܗ ܒܐܓܼܘܿܢܵܐ 252 ܕܙܟܼܘܬܵܐ ܢܵܣܸܒܼ ܡܸܢܹܗ. 253 :ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܡܠܹܝܢ ܠܘܼܒܵܒܼܵܐ 254 ܡܚܲܝܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܠܐܟܼܵܐ. 255 :ܪܘ[...]ܐ ܕܟܵܣܹܗ ܕܡܘܬܼܵܐ ܝ̇ܒܗ ܠܵܟ 256 ܟܠܝܼܠܵܐ ܒܵܬܼܪܸ ܙܵܟܘܿܬܵܟ. 257 :ܠܵܐ ܬܲܫܦܸܠ ܒܡܚ̈ܠܬܐ 258 ܒܸܣܪܢܵܐ ܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ. 259 :ܕܠܲܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܡܩܲܪܸܒ ܠܵܟ 260 ܨܠܝܼܒܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܵܓܘܿܢܵܟ. 261 :ܣܲܝܒܵܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ 262 ܘܐܸܫܬܝܼ ܟܵܣܵܠ ܕܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ. 263 :ܕܠܲܪܘܡܵܐ ܡܸܬܥܲܠܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ 264 :ܒܵܬܲܪ ܚܲܫܵܐ ܘܡܘܼܟܵܟܼܵܐ 265 :ܢܹܐܬܘܢ ܗܫܐ ܛܥ̈ܝܐ 266 ܐܸܘܛܸܝܟܹܐ ܘܡܢܘ̈ܬܐ. 267 :ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܡܥܵܕܝܢ 268 ܨܠܘܿܬܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܕܡ̇ܢ ܐܸܢܘܿܢ. 269 :ܡܲܢܘ̣ ܕܨܲܠܝܼ ܩܕܼܵܡ ܚܲܫܵܐ 270 ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ. 271 :ܘܠܲܡ̇ܢ ܚܲܝܸܠ ܪܘܼܚܵܫܵܐ 272 ܓܠܝܼ ܘܒܲܕܸܩ ܠܝܼ ܣܘܼܟܵܠܟ. 273 :ܝܵܪܲܥܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܡܥܕ ܐܲܢ̄ܬܿ 274 ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܠܲܥ̣ܠ ܣܵܠܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ. 275 :ܘܠܐܝܼܬܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 276 ܠܚܲܫܵܐ ܡܬܲܚܬܹܐ ܓܘܼܪܦܵܟ. 277 :ܐܘ ܓܘܼܢܚܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܡܲܠܲܠ 278 ܐܘ ܥܘ̣ܠܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܹܐ. 279 :ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 280 ܡܚܝܼܠܵܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. 281 :ܐܘܿ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܡܲܪܚܵܐ 282 ܕܟܼܡܵܐ ܐܲܡܪܲܚ ܘܐܸܫܠܲܥܠܝܼ. 283 ܕܗܘ̇ ܕܥܒܲܕ ܪܘܼܚ ܡܲܠܲܐܟܵܘ̈ܗܝ: pb. f.149r 284 ܡ̣ܢ ܥܝܼܪܵܐ ܡܸܬܚܲܝܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 285 :ܠܡܲܢܘ ܡܨܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܵܐ 286 ܐܘ ܕܲܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ [...] ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 287 :ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܢܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܵܐ 288 ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܐܲܒܼܵܐ ܝܵܠܘܿܕܹܗ. 289 :ܐܲܝܟܵܢ ܐܲܫܠܸܦ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ 290 ܗܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܛܥܝܼܢ ܛܠܵܐ. 291 :ܘܥܘܼܕܪܢܵܐ ܠܡ̇ܢ ܫܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 292 ܗܘ̇ ܝܵܗܘܒܼܵܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. 293 :ܡ̇ܢ ܣܲܝܥܹܗ ܒܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ 294 ܟܲܕ ܐܲܝܬܝܼ ܟܠ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. 295 :ܕܗܵܫܵܐ ܒܚܲܫܹܗ ܕܨܲܠܝܼܫܵܐ 296 ܩܪ̣ܵܐ ܡܲܠܐܟܼܵܐ ܠܥܘܼܕܪܵܢܹܗ. 297 :ܚܡܘܠ ܓܘܼܕܦܲܝ̈ܟ ܡܲܪܵܚܵܐ 298 ܠܵܐ ܚܵܫܚܝܼܢ ܠܲܢ ܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܟ. 299 :ܙܪܲܥܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܵܒܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܲܢ 300 ܠܵܐ ܬܸܚܠܘܿܛ ܒܵܗ̇ ܙܝܼܙܵܢܲܝ̈ܟ. 301 :ܠܵܐ ܬܸܬܲܚܬܹܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ 302 ܠܚܫܹ̈ܐ ܕܩܢܹܝܢ ܡܝܘܬ̈ܐ. 303 :ܘܠܵܐ ܬܲܣܩܝܼܘܗܝ ܠܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ 304 ܥܲܠ ܥܘܼܕܪܢܵܐ ܕܬܘܼܩܵܢܹܗ. 305 :ܡ̇ܢ ܡܲܠܸܠ ܐܲܝܟ ܗܵܢ ܥܘ̣ܠܵܐ 306 ܡ̇ܢ ܐܲܡܪܲܚ ܐܲܝܟ ܗܵܢ ܛܥܝܵܐ. 307 :ܕܚܲܝܠܵܐ ܡܝܲܚܸܠ ܪ̈ܘܚܫܐ 308 ܡܚܝܼܠܵܐ ܚܲܫܒܘܼܗܝ ܒܲܨ ܠܝܼܒܵܐ. 309 :ܠܵܐ ܬܛܥܘܿܢ ܐܵܘ ܡܪ̈ܚܹܐ 310 ܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܸܠܬܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܘܼܗܝ. 311 :ܘܠܵܘ ܥܘܼܕܪܢܵܐ ܫܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 312 ܒܪܵܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. 313 :ܦܲܓܼܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܨܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 314 ܕܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܘܼܕܪ̈ܢܵܐ. 315 :ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܕܚܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ 316 ܕܠܘܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ. 317 :ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡܸܬܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 318 ܚܠܵܦ ܢܲܦܫܹܗ ܘܟܢܘ̈ܬܐ. 319 :ܕܝ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܫܲܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 320 ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ. 321 :ܗܘ̤ܝܘ ܕܲܕܼܚܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܫܵܐ 322 :ܕܚ̣ܙܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܡܵܝܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ 323 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܚܲܝܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 324 ܡܠܐܟܼܵܐ ܒܥܸܕܵܬ ܚܲܫܵܐ. 325 :ܒܫܲܪܵܪܵܐ ܨܲܠܝܼ ܘܲܕܚܸܠ 326 ܘܠܵܘ ܒܐܣܟܹܝܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐܹܝܬ. 327 :ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܚܲܝܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 328 ܡܲܠܲܐܟܵܐ ܐܲܝܟ ܕܠܐ ܠܹܝܛܵܐ. 329 :ܐܸܢ ܠܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܨܠܝܼ 330 ܡܵܕܹܝܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣. 331 :ܒܲܛܝܼܠ ܡܵܕܹܝܢ ܬܘܼܟܠܵܢܲܢ 332 :ܠܵܐ ܬܛܲܒܥܘܼܢܵܝܗܝ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 333 ܠܲܟܼܝܢܲܢ ܒܗܵܘܬܵܐ ܕܡܵܘܬܐ. 334 :ܫܒܘܩܘ ܡܸܬܪܡܪܲܡ ܕܝܼܚܝܲܢ 335 ܒܐܲܝܼܩܵܪܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 336 :ܨܠܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ 337 ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܝܼܬܝܵܐ ܒܵܥܘܿܬܹܗ. 338 :ܘܐܲܫܠܸܡ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐ ܚܘܿܕܘ̈ܗܝ 339 ܕܢܫܡܠܹܐ ܠܒ̇ܕܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ. 340 :ܡܛܠܝܼ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ 341 ܘܝܗܘܼܕܵܐ ܐܲܝܟ ܗܕܚ̣ܐ. 342 :ܘܩܪܒ ܘܫܠܡܗ ܠܚܢܢܐ 343 ܘܢܲܫܩܹܗ ܢܟܝܼܠܐ ܠܒܲܣܝܼܡܵܐ. 344 :ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܙܹܐܦܵܢܵܐ 345 ܐܘܿ ܪܵܚܡܵܐ ܕܲܢܟܝܼܠ ܚܘܼܒܹܗ. 346 :ܕܛܲܥܝܼܢ ܣܲܝܦܲܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ 347 ܘܒܣܦܘ̈ܬܹܗ ܢܘܼ̈ܫܩܵܬܵܐ. 348 :ܥܲܠ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܬ ܐܡ̣ܪ ܠܹܗ 349 ܕܩܪ̣ܝܗܝ ܪܚܡܐ ܟܲܕܲܒܼܵܐ. 350 :ܣܥܘܿܪ ܨܒܼܝܵܢܵܟ ܡܲܪܵܚܵܐ 351 ܡ̇ܢ ܢܫܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܒܐܣܟܹܡܵܐ. 352 :ܒܢܘܿܫܩܬܐ ܠܲܡ ܡܲܫܠܸܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ 353 ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܡܙܲܒܸܢ ܪܲܒܹܗ. 354 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܟܲܣܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܫܠܵܡܵܐ 355 ܣܲܝܦܵܐ ܠܛܝܼܫܵܐ ܕܪܥܝܟܟ. 356 :ܠܡ̇ܢ ܒܵܥܹܝܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 357 ܒܗܝܼܠܵܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܡܪ̈ܚܹܐ. 358 :ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ 359 ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܚܹܝܠ ܪܲܒܘܼܬܹܗ. 360 :ܣܝܦ̈ܐ ܫܩܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ 361 ܕܚܙ̣ܵܘ ܕܣܥ̣ܘ[...] ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ. 362 :ܘܪܬܲܚ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܲܛܢܵܢܵܐ 363 ܐܲܝܟ ܕܢܫܠܸܡ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ. 364 :ܒܐܸܕܢܵܐ ܕܦܣܲܩ ܣܒ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 365 ܕܡܫܡܠܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܲܒܹܗ. 366 :ܘܐܦ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܦܲܢܝܼ ܠܹܗ 367 ܕܟܲܕܘܿ ܣܦܸ̇ܩ ܥܘܼܕܪܵܢܵܟ. 368 :ܚܵܘܝܼ ܚܘܼ ܒܹܗ ܒܲܣܝܼܡܵܐ 369 ܐܲܝܟ ܕܦܲܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܹܐܬܝܼܬܹܗ. 370 :ܘܣܵܡܲܗ̇ ܠܹܐܕܢܵܐ ܒܪܸܫ ܓܘܼܫܡܵܐ 371 ܘܠܵܐ ܒܗܸܬ ܟܹܢܫܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ. 372 :ܠܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܢܲܓܼܕܘܼܗܝ ܘܐܸܙܲܠ 373 :ܕܢܸܫܬܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ 374 ܘܫܲܒܼܩܘܼܗܝ ܘܲܥܪܲܩܘ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: pb. f.149v 375 ܘܠܵܐ ܩܵܘܝܼܘ ܥܲܡܹܗ ܒܚܲܫܵܐ. 376 :ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܐܙ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 377 ܕܢܚܙܹܐ ܚܲܪܬܵܐ ܕܫܘܼܐܵܠܹܗ. 378 :ܓܲܪܓܹܗ ܚܘܼܒܹܗ ܠܛܢܢܐ 379 ܘܥ݂ܲܠ ܥܲܡ ܪܲܒܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܕܝܢܵܐ. 380 :ܫܲܐܠܘܼܗܝ ܕܲܚ̈ܫܹܐ ܠܬܲܡܝܼܡܵܐ 381 ܕܠܡܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. 382 :ܘܩܝܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ 383 ܘܛܥ̣ܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܘܕܵܝܵܘ̈ܗܝ. 384 :ܚܲܫܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܐܲܙܝܼܥܹܗ 385 ܠܗܘ̇ ܪܹܫܵܐ ܕܲܬܪܹܥܣܲܪܬܵܐ. 386 :ܘܐܸܬܪܦܝܼ ܘܚܵܒܼ ܨܒܼܝܵܢܹܗ 387 ܒܟܦܘܼܪܝܵܐ ܕܬܲܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ. 388 :ܒܨܲܦܪܵܐ ܚܵܪܒܹܗ ܦܪܘܿܩܲܢ 389 ܟܲܕ ܢ̇ܦܸܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ. 390 :ܘܒܲܚܝܵܪܹܗ ܡܲܟܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 391 ܕܐܲܝܟܵܘ ܚܘܼܬܪܵܟ ܛܲܢܵܢܵܐ. 392 :ܐܸܬܬܲܢܲܚ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܲܒܼܕܵܐ 393 ܕܥܲܗܕܹܗ ܪܲܒܹܗ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ. 394 :ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܕܠܵܐ ܟܦ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ 395 ܘܝܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܐ ܠܹܗ. 396 :ܠܵܐ ܐܩܨ ܠܗ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ 397 ܪܲܒܵܐ ܠܪܹܫܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ. 398 :ܕܥܲܠ ܗ̇ܝ ܫܲܒܼܩܹܗ ܕܢܬܪܦܹܐ 399 ܕܬܣܲܒܼ ܡܸܠܬܹܗ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. 400 :ܪܸܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 401 ܣܵܡܹܗ ܠܪܹܫܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚ̈ܐ. 402 :ܘܒܟܦܘܪܝܹܗ ܘܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܹܗ 403 ܕܪܲܫ ܒܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐܒܝܼ̈ܕܹܐ. 404 :ܩܕܼܵܡ ܦܝܼܠܛܘܿܣ ܐܲܩܝܼܡܘܼܗܝ 405 ܠܙܲܟܵܝܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ. 406 ܟܲܕ ܫܵܓܼܫܝܼܢ ܠܹܗ ܠܕܝ̇ܢܐ 407 ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܸܚܛܘܿܦ ܠܹܗ. 408 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 409 ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܟܲܕܼ ܕܵܐܸܢ ܠܹܗ. 410 ܕܐܸܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡ݂ܲܪܘ. 411 ܒܢܲܝ̈ ܥܵܡܵܟ ܘܲܟܼܢܵܘܵܬ̈ܟ. 412 :ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܦܲܢܝܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ 413 ܕܫܬܩܵܐ ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܘܼܟܵܟܹܗ. 414 :ܕܬܫܠܡ ܡܸܠܬܹܗ ܒܥ̇ܒܕܐ 415 ܕܠܵܐ ܦܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܒܡܡܟܹܗ. 416 :ܩܕܼܵܡ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܩܵܥܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 417 ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ. 418 :ܕܙܩܘܦܝܗܝ ܠܚܲܝܵܒܼ ܡܵܘܬܵܐ 419 ܕܫܲܓܼܫܹܗ ܠܥܲܡܲܢ ܘܐܲܙܝܼܗ. 420 :ܕܝ̇ܢܐ ܕܠܵܘ ܡ̣ܬ ܥܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ 421 ܙܲܕܸܩ ܘܩ̣ܥܐ ܕܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. 422 :ܘܥܲܡܵܐ ܕܝܵܕܲܥ ܠܐܲܠܵܗܵܐ 423 ܒܙܹܐܦܵܐ ܚܲܦܝܗ̇ ܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 424 :ܩܲܒܠܘܼܗܝ ܠܕܡܹܗ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 425 ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܲܬܒܲܥܵܬܐ. 426 :ܕܠܥܝܵܪܬܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܣܵܡܡܘܼܗ̇ 427 ܕܢܸܬܚܲܝܒܘܿܢ ܒܵܗ̇ ܝܲܠܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 428 :ܐܲܫܝܼܓ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܝ̇ܢܐ 429 ܘܚܲܣܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܹܗ. 430 :ܘܕܲܒܼܪܘܼܗܝ ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 431 ܕܢܨܥܪܘܼܢܵܝܗܝ ܒܨܠܝܼܒܼܵܐ. 432 :ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܢܟܼܠܵܐ ܪܵܟܸܒܘ 433 ܥܲܡ ܪܵܒܗܘܿܢ ܐܵܟ̇ܠܩܲܪܨܵܐ. 434 :ܕܒܨܠܝܼܒܼܵܐ ܫ̇ܘܹܐ ܕܢܡܘܼܬ 435 ܐܲܝܟ ܥܒ̇ܪ ܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 436 :ܥܲܡ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܐܬܪܥܝܼܘ 437 ܕܢ̄ܨܚ ܕܢܨܚܘܢܵܝܗܝ ܡܲܪ̈ܚܹܐ. 438 :ܕܟܲܕ ܚܵܝܪܝܼܢ ܒܹܗ ܚܲܙ̈ܝܹܐ 439 ܥܲܡ ܣܪ̈ܘܿܚܹܐ ܢܸܡܢܘܼܢܵܝܗܝ. 440 :ܒܪܸܫ ܩܲܝܣܵܐ ܪܲܟܸܒܘ ܩܲܒܼܥܘܼܗܝ 441 ܕܢܸܗܘܹܐ ܚܙܵܬܐ ܠܚܲܙ̈ܝܹܐ. 442 :ܟܲܕ ܗܘ̤ ܕܝܼܠܹܗ ܡܫܲܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 443 ܡܵܘܬܹܗ ܒܓܸܠܝܵܐ ܡܲܟܼܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 444 :ܡ̣ܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܬܡܝܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 445 ܘܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܡܸܬܒܲܙܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 446 ܕܗ̇ܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܠܗܘܼܬܵܐ. 447 :ܘܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܡܙܝܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ 448 ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܥܲܠ ܡܡܵܟܹܗ. 449 :ܢܚܬܐ ܕܐܒܼܥܵܐ ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 450 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܒܼܗܘܿܢ. 451 :ܥܲܠ ܗܘ̇ ܦܓܼܪܐ ܩܕܝܼܫܵܐ 452 ܕܡܨܛܥܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܡ̈ܐܹܐ. 453 :ܫܸܡܫܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܩܛܲܫܝܼ ܢܘܼܗܪܹܗ 454 ܘܣܲܗܪܵܐ ܠܲܕܡܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ. 455 ܕܠܵܐ ܢܸܬܒܲܣܡܘܿܢ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ: pb. f.150r 456 ܡ̣ܢ ܦܲܐܝܘܼܬܵܐ ܕܕܸܠܩܲܝ̈ܗܘܿܢ. 457 :ܠܐܲܪܥܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܡܲܪܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 458 ܘܫܘܼ݁ܥܹܐ ܘܟܸܐܦܹ̈ܐ ܡܨܲܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 459 :ܟܲܕ ܡܟܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܬܝܼ̈ܩܹܐ 460 ܠܠܸܒܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ. 461 :ܪܘܼܚܵܐ ܨܪܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ 462 ܘܨܲܥܪܹܗ ܠܗܲܝܟܵܠ ܚܘܼܣܵܝܵܐ. 463 :ܘܚܵܘܝܼ ܕܡܲܪܦܹܐ ܘܫܵܒܸܩ ܠܹܗ 464 ܕܣܕܩܹܗ ܠܢܚܬ̇ܐ ܕܢܲܟܼܦܘܼܬܹܗ. 465 :ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܟܸܐܢܹ̈ܐ ܐܸܬܦܲܬܲܚܘ 466 ܕܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. 467 :ܕܢܸܗܘܘܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܟܵܪ̈ܙܿܘܹܐ 468 ܕܲܩܝܵܡܘܬܹܗ ܕܡܲܚܹܐ ܡܝܼ̈ܬܐ. 469 :ܒܨܨܹ̈ܐ ܣܲܬܪܘܼܗܝ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ 470 ܠܝܘ ܠܝܵܘܣܸܦ ܕܪܟܸܒܼ ܠܹܗ ܡܸܠܬܵܐ. 471 :ܘܡܸܠܬܐ ܐܲܙܝܼܥ ܫܲܬܝܼܩܹ̈ܐ 472 :ܕܢܕܘܢܘܿܢ ܥܲܡ ܡܲܠܠܹ̈ܐ 473 :ܡܸܨܥܲܬ̤ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܙܲܩܦܘܼܗܝ 474 ܐܲܝܟ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܒܼܝܼ̈ܫܬܵܐ. 475 :ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܨܒܹܝܢ ܚܬܡܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 476 ܦܠܸܐܬܵܐ ܕܢܒܼܝܼܘܼܬܵܐ. 477 :ܠܓܝܣܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ 478 ܬܿܗܪܵܐ ܢܓܕܹܗ ܠܲܬܘܬܵܐ. 479 :ܘܒܲܚܲܒܿܪܹܗ ܡܸܬܥܲܕܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 480 ܕܢܫܠܝܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܦܹܗ. 481 :ܒܩ̈ܠܹܐ ܕܲܡܠܹܝܢ ܚܸ̈ܢܵܓܬܐ 482 ܡܬܟܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ. 483 :ܟܲܕ ܫܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ 484 ܕܢܸܫܘܝܲܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܝܘܿܡ ܕܝܼܢܵܐ. 485 :ܒܥܲܝܢܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵ[...]ܐ 486 ܚܙܵܗ̇ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. 487 :ܘܲܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ ܐܸܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 488 ܕܐܫܘܢܝ ܕܐܸܚܙܝܼܗ̇ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵܟ. 489 :ܐܘ ܬܗܪܵܐ ܕܒܓܝܵܣܵܐ 490 :ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 491 :ܕܠܨܠܝܼܒܵܐ ܕܲܨܲܠܝܼܒܼ ܥܲܡܹܗ 492 ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܫܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 493 :ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܛܲܠܡܹܗ ܡܲܚܹܐ ܟܠ 494 ܠܓܼܝܵܣܵܐ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ. 495 :ܘܦܲܢܝܼ ܘܝܲܗ̣̄ܒ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ 496 :ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ 497 :ܒܥ̇ܒܕܵܐ ܓܲܡܪܹܗ ܨܐܕܵܘܗܝ 498 ܠܫܘܼܘ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܹܗ. 499 :ܕܐܲܥܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܢܲܦܫܹܗ 500 ܠܦܪܕܿܝܼܣܵܐ ܒܲܥܕܲܢ ܡܵܘܬܹܗ. 501 :ܐܘܿ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܼܓܵܓܘܿܠܬܵܐ 502 ܒܡܝܘܬܵܐ ܡܸܬܡܲܡܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 503 :ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܩܒܝܼܥ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ 504 ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܠܕܼܢ ܕܵܪܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 505 :ܐܘ ܡܝܼܬܵܐ ܕܡܘܼܬܹܗ ܐܲܟܼܪܸܙ 506 ܚܵܝܵܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܠܥܲܢܝܼܕ̈ܐ. 507 :ܐܘ ܦܟܝܼܪܵܐ ܕܲܒܼܪܸܫ ܩܲܝܣܵܐ 508 ܕܫܪܐ ܦܟܪܹ̈ܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 509 :ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 510 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܒܘܿܫܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܵܐ 511 :ܘܠܵܐ ܫܲܒܼܩܹܗ ܘܫܲܢܝܼ ܡܸܢܹܗ 512 ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܥܕܢ ܡܘܼܟܵܟܹܗ. 513 :ܠܹܗܘ̤ ܡܲܓܼܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ 514 ܡܝܘܬܵܐ ܟܲܕ ܟܪܝܵܐ ܠܹܗ. 515 :ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܲܡ ܣܵܐܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܢܲܦܫܝ 516 ܦܢܵܗ̇ ܠܥܘܼܡܪܗ̇ ܒܲܫܠܵܡܵܐ. 517 :ܪܫܹܗ ܐܪܟܸܢ ܒܨܠܝܼܒܼܵܐ 518 ܘܐܫܠܸܡ ܢܲܦܫܹܗ ܠܒܵܪܘܿܝܵܐ. 519 :ܟܲܕ ܣܵܗܸܕ ܫܘܼܢܵܝ ܢܲܦܫܹܗ 520 ܕܡܵܘܬܹܗ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܛܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣. 521 :ܗܵܐ ܥܸܕܲܢܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹܐ 522 ܚܲܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܕܡ̇ܢ ܐܸܢܘܼܢ. 523 :ܟܲܕ ܡܲܠܸܦ ܠܲܢ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 524 ܕܠܵܐ ܡܫܵܘܬܲܦ ܡܸܠܬܐ ܒܚܲܫܵܘ̈ܗܝ. 525 :ܒܐܝܕܲܝ̈ܟ ܠܲܡ ܣܵܐܸ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܢܲܦܫܝ 526 ܢܸܒܥܹܐ ܢܲܦܫܵܐ ܕܡ̇ܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. 527 :ܕܡܸܠܬܐ ܚܝܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 528 ܐܘ ܕܟܢܬܢ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ. 529 :ܠܲܝܬ ܢܦܲܫܵܐ ܠܲܐ ܠܗܘܼܬܼܵܐ 530 ܗܪܛܝܼܩܵܐ ܠܵܐ ܬܛܥܐ. 531 :ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܦܫܵܐ ܡܬܩܝܡܵܐ 532 ܚܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. 533 :ܢܲܦܫܵܐ ܕܡܝܘܬܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ 534 ܗܘ̇ ܕܲܠܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. 535 :ܘܕܩܪܒ ܚܲܫ̈ܐ ܠܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 536 ܫܲܢܲܝܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. 537 :ܕܢܲܦܫܵܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗ̇ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ 538 ܕܲܓܼܒܼ̇ܐ ܡܸܠܬܐ ܠܲܥܡܘܪܹܝܗ. 539 :ܣܗܕܐ ܗܝ̤ ܥܲܠ ܫܘܼܢܵܝܵܗ̇ 540 ܕܫܒܩܬܹܗ ܒܠܸܕܢ ܚܲܫܵܐ. pb. f.150v 541 :ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܐܸ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 542 :ܒܚܫ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ 543 :ܟܲܕ ܩ̇ܥܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܢ̈ܓܬܐ 544 ܕܐܲܠܗܝ ܐܲܠܵܗܝ ܠܵܐ ܬܸܪܦܝܫܝ. 545 :ܠܵܘ ܡܸܠܬܐ ܡܸܬܟܫܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 546 ܠܲܐܒܘܼܗܝ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܲܕ ܥܲܡܹܗ܀ 547 :ܠܲܝܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܐܠܵܗܵܝܵܐ 548 :ܐܘܛܝܹܟܹܐ ܡ̇ܢ ܢ̇ܨܐ ܐܲܢ̄ܬ 549 :ܠܵܘ ܡܸܠܬܐ ܐܲܪܟܸܢ ܪܸܫܹܗ 550 ܘܲܐܫܸܠܡ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܨܠܝܼܫܵܐ. 551 :ܢܸܒܼܥܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܐܸܬ̇ 552 ܚܡܘܿܠ ܓܘܼܕܵܦܝ̈ܟ ܡܲܪܚܵܐ. 553 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܬܵܝܐ ܐܸܬܩܥܘ 554 ܨܨ̈ܝܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ ܕܒܕܦܢܵܐ 555 :ܠܲܝܬܿ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܚܝܼܕܵܐ 556 ܗܪܣܝܘܛܵܐ ܠܵܐ ܬܡܪܲܚ. 557 :ܒܸܣܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܩܒܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 558 ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܩܲܝܣܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ. 559 :ܗܘ̤ ܡܩܲܪܸܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܠܘܿܬܵܐ 560 ܕܲܣܬܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ. 561 :ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܛܠܸܢ ܡܵܘܬܵܐ 562 ܕܡܵܝܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܟܸܝܵܢܹܗ. 563 :ܘܠܝܼܚܝܼܕ̇ܐ ܡܸܬܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 564 ܕܒܲܥܥܓܼ ܢܦܫܹܗ ܢܦܫܐ ܠܹܗ. 565 :ܗܘ̤ ܐܲܪܟܸܢ ܪܸܫܹܗ ܒܩܲܝܣܵܐ 566 ܘܐܲܫܠܸܡ ܢܦܲܫܹܗ ܠܒܵܪܘܿܝܵܐ. 567 :ܘܟܲܕ ܢܲܦܫܹܗ ܫܢܝܲܬ̤ ܠܲܥܕܼܢ 568 ܦܲܓܼܪܹܗ ܩܵܘܝܼ ܒܓܼܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ. 569 :ܠܵܐ ܫܲܒܩܹܗ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ 570 :ܠܥܘܼܡ[...] ܕܟܼܝܵܐ ܕܓܼܒܼܵܬ ܠܹܗ 571 :ܘܟܲܕ ܒܹܗ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 572 ܒܡܵܟ̈ܬܹܗ ܠܵܐ ܚܵܐܸܫ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 573 :ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܬܘܿܡ ܫܲܢܝܼ ܡܸܢܹܗ 574 ܠܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. 575 :ܘܠܵܐ ܡܸܡܬܘܿܩ ܚܲܫ ܒܲܟܼܝܢܹܗ 576 ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܣܲܝܒܵܪ ܒܲ[...]ܗ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ. 577 :ܒܲܠܥܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܠܡܵܝܘܬܿܐ 578 ܘܠܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܚܒ̇ܠܐ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 579 :ܕܠܵܐ ܝܸܗܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 580 ܠܡܵܘܬܼܵܐ ܕܢܸܣܥܹܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ. 581 :ܒܪܘܼܡܚܵܐ ܕܩܪܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܐܸܠܥܵܘ̈ܗܝ 582 ܘܲܪܕܵܐ ܕܡܵܐ ܘܡܲܝ̈ܐ ܡܸܢܹܗ. 583 :ܘܠܵܐ ܬܒܲܪ ܓܲܪܡܵܐ ܒܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 584 ܐܲܝܟ ܐܪܙܐ ܕܐܟܬܼܒܼ ܡܘܼܫܹܐ. 585 :ܦܲܠܸܓܘ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 586 ܘܲܐܪܡܝܼܘ ܦܸܣܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܗ̈ܘܿܢ. 587 ܘܫܸܠܡܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܒܥܒ̇ܕܐ 588 ܢܒܝܼܘܼܬܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܵܘܝܼܕ. 589 :ܐܚܸܬܼܘ ܦܲܓܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܵܐ 590 ܘܲܒܼܩܲܒܼܪܵܐ ܐܲܥܸܠܘ ܣܵܡܘܼܗܝ. 591 :ܘܠܵܐ ܚܲܒܸܠ ܡܵܘܬܹܗ ܠܦܲܓܼܪܹܗ 592 ܕܠܵܐ ܐܓ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ 593 :ܬܠܵܬܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܩܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 594 ܒܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ ܡܲܚܹܐ ܚܝܼ̈ܬܹܐ. 595 :ܘܐܸܡ̣ܪ ܕܝܼܢ̇ܐ ܥܲܡ ܡܵܘܬܵܐ 596 ܘܲܫܪ̣ܵܐ ܘܒܲܛܸܠ ܫܘܼܠܛ̇ܢܹܗ. 597 :ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܐ ܕܠܲܒܼܫܹܗ 598 ܟܲܕ ܡܲܓܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ. 599 :ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ 600 ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ. 601 :ܒܡܲܠܲܟܹ̈ܐ ܡܙܲܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 602 ܡܸܠܬܐ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. 603 :ܘܡܲܣܟܝܼܢ ܠܹܗ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 604 ܠܪܸܡܙܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܡܲܚܐ ܟܠ. 605 :ܫܲܠܸܡ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܫܘܼܘܕܵܝܵܘ̈ܗܝ 606 ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܚܼܝܼܕܵܐ. 607 :ܘܡ̣ܢ ܕܲܫܪܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܠܦܲܓܼܪܹܗ 608 ܢܲܚܡܹܗ ܠܲܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ. 609 :ܐܘ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܠܥܹܗ ܡܵܘܬܵܐ 610 ܘܗܲܦܟ ܩܲܛܠܹܗ ܠܩܵܛܘܿܠܹܗ. 611 :ܘܬܲܒܼܪܹܗ ܠܥܘܼܩܣܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ 612 ܘܲܦܪܗܗ̇ ܠܡܸܪܬܹܗ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 613 :ܐܘ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܕܐܸܬܟܲܬܲܫ 614 ܥܲܡ ܪܘܚܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ. 615 :ܘܦܲܪܣܝܼ ܠܫܸܐܕܹ̈ܐ ܒܙܵܟܘܼܬܹܗ 616 ܘܐܒܗܸܬ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ. 617 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܥܒܲܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 618 ܥܲܡ ܡܵܘܬܵܐ ܘܐܵܟ̇ܠܩܲܪܨܵܐ. 619 :ܘܲܙܟܼܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܒܘܿܫܹܗ 620 ܠܲܛܪ̈ܘܢܹܐ ܬܪܹܝܢ ܕܐܸܫܬܲܥܠܝܼܘ. 621 :ܩܪܒܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܒܼ ܒܹܗ ܐܵܕܼܵܡ 622 ܘܚܵܒܼ ܟܠܹܗ ܟܝ̇ܢܹܗ ܥܲܡܹܗ. pb. f.151r 623 :ܠܲܒܼܫܹܗ ܐܝܼܬܵܝܵܬ ܠܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ 624 ܘܲܙܟܲܝ ܒܹܗ ܠܲܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ. 625 :ܠܲܬܠܬܵܐ ܝܵܘܡܝ̈ܢ ܫܲܠܚܵܗ̇ 626 ܠܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܝܵܢܹܗ. 627 :ܘܩܲܛܠܗ̇ ܒܒܸܣܪܹܗ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 628 ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܙܵܟܼܘܬܵܐ ܠܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 629 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܝܼܬܝܵܐ ܕܥܡ̣ܪ ܒܹܗ 630 ܢܚܸܬ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܐܸܬܢܨܚ. 631 :ܘܲܒܼܚܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܣܢܹܗ 632 ܠܡܵܘܬܐ ܘܒܲܛܸܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. 633 :ܥܲܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕ ܚܵܐܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 634 ܘܠܵܐ ܡܫܵܘܿܬܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܟܵܬܹ̈ܗ. 635 :ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܢܣܝܼ ܠܟܼܠܡܸܕܹܡ 636 ܓܲܡܪܹܗ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ. 637 :ܠܗܲܝܟܵܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܲܪܵܝܵܐ 638 ܫܪܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ. 639 :ܘܲܒܢ̣ܝܗܝ ܡܸܠܬܐ ܘܲܥ̣ܡܪ ܒܹܗ 640 ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒ ܙ̇ܐ̇ܥ. 641 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܵܘܣܵܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 642 ܕܲܫܪܵܐܘܼܗܝ ܘܲܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ. 643 :ܟܲܕ ܡܲܠܸܦ ܠܹܗ ܠܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ 644 ܕܫܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ. 645 :ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ 646 ܕܠܲܝܬ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 647 :ܫܪܵܝܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܝܘܬܵܐ 648 ܘܗܘ̤ ܛܥܸܡ ܡܵܘܬܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ̇ܘܗܝ. 649 :ܒܲܫܪܵܝܵܐ ܕܦܲܓܼܪܸܗ ܐܲܠܸܦ 650 ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ. 651 :ܘܲܕܩܡ ܠܲܬܠܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ 652 ܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡܹܗ. 653 :ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܡܵܝܘܬܵܐ 654 ܕܗܘ̤ ܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܦܪܵܘܿܩܵܐ. 655 :ܘܠܲܒܼܫܹܗ ܐܝܼܬܝܵܐ ܠܟܼܝܼܢܲܢ 656 ܘܚܲܪܪ ܒܹܗ ܟܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ. 657 :ܪܵܡܵܐ ܒܚܘܒܹܗ ܐܸܬܬܲܚܬܼܝ 658 ܕܲܢܩܝܼܡ ܠܐܵܕܵܡ ܡܝܘܬܵܐ. 659 :ܘܲܒܙܲܝܢܵܐ ܕܚܵܒܼ ܒܹܗ ܐܵܕܼܵܡ 660 ܙܲܟܼܝܹܗ ܐܝܼܢܝܐ ܠܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ. 661 :ܠܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܥܲܠܹܐ 662 ܠܵܘ ܗܘ̤ ܢܚܸܬܼ ܨܝܕ ܡܵܟ̈ܬܼܵܐ. 663 :ܠܥܲܦܪܢܵܐ ܪܲܡܪܸܡ ܘܐܲܣܸܩ 664 ܠܐ ܝܼܩܵܪܵܐ ܕܥܲܡ ܪܲܒܘܼܬܹܗ. 665 :ܥܝܼܪܬܵܐ ܕܥܒܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 666 ܚܝܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ. 667 ܘܲܕܠܵܐ ܦܲܪܥܘܼܗ̇ ܡܵܝܘ̈ܬܹܗ. 668 ܦܲܪܥܵܗ̇ ܐܝܼܬܝܵܐ ܒܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ. 669 :ܡܵܝܘܬܵܐ ܡܝܼܬ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 670 ܘܐܝܼܬܝܵܐ ܩܵܘܝܼ ܒܲܘܼܝܵܢܹܗ. 671 :ܘܲܒܼܝܲܕ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ 672 ܙܟܼܵܐ ܡܵܝܘܬܵܐ ܘܐܸܢܲܚܲܡ. 673 :ܠܵܘ ܥܵܒܘܿܕܼܵܐ ܚܵܐܸ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 674 ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ. 675 :ܒܲܪ ܐܵܕܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܦܪܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 676 ܒܚܲܫܹܗ ܫܛܪܐ ܕܒܹܝܬ ܐܵܕܼܵܡ. 677 :ܡܕܿܒܼܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܠܝܼ ܒܹܗ 678 ܒܦܲܓܪܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܡܵܝܘ̈ܬܐ. 679 :ܘܲܒܼܡܵܘܬܹܗ ܘܲܒܼܢܘܼܚܵܡܗ 680 ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܲܢ ܡܝܼܬ ܘܲܚܝܵܐ. 681 :ܠܒܼܘܫܹܗ ܥܒܕܗ ܠܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 682 ܘܡܲܚܙܝܼܬܵܐ ܠܲܢ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 683 :ܕܲܒܼܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܢ̣ܚܙܹܐ 684 ܠܟܲܣܝܼܘܼܬܹܗ ܒܲܐܒܘܿܫ ܦܲܓܼܪܢ. 685 :ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܢܲܣܒܹܗ 686 ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܲܢ. 687 :ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܒܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܫܪܵܐ 688 ܐܵܕܼܵܡ ܒܲܥܒܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ. 689 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܲܠܝܼ̈ܠܹܐ 690 ܝܲܩܲܪ ܒܵܗ ܒܲܢܣܝܼܒܘܼܬܹܗ. 691 :ܕܡܚܝܢܢ ܠܲܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 692 ܫܘܬܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܢܩܵܪܹܗ. 693 :ܠܗܵܕܹܐ ܪܲܒܘܼܬܵܐ ܕܲܡܛܲܬ̤ 694 ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܝܲܕ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 695 ܛܲܠܡܘܼܗ̇ ܥܛܠ̈ܐ ܘܚܪ̈ܚܹܐ. 696 ܒܗܦܟ̈ܬܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 697 :ܠܵܐ ܫܒܼܩܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܢܲܢ 698 ܕܢܸܬܝܩܲܪ ܒܲܫܒ̈ܝܼܚܵܐܬܐ. 699 :ܘܠܵܐ ܝܵܗܒܝܼܢ ܠܹܗ ܕܢܸܬܪܲܡܪܲܡ 700 ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܣܘܿܒܹܗ. 701 :ܬܪܹܝܢ ܥܘ̤ܠ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܬܚܣܝܼܢ 702 ܒܛܢܘ ܘܝܼܠܸܕܘ ܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ. 703 :ܕܬܲܚܬܝܼܘ ܐܝܼܬܝܵܐ ܠܫܝܼ̈ܛܵܬܐ 704 ܘܛܠܡܘ ܦܓܪܢ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 705 :ܣܲܢܐܹ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 706 ܘܦܠܝܼܓܝ̈ ܥܲܠ ܐܲܝܬܘܼܬܵܐܘ 707 :ܕܠܐܝܼܬܝܵܐ ܥܒܲܕܘ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 708 ܘܦܓܪܐ ܛܠ̣ܡܘ ܠܲܢܣܝܼܒܘܼܬܹܗ. 709 :ܩܪܵܒܼܗܘܿܢ ܠܘܼܩܒܵܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 710 ܕܡܲܚܫܝܼܢ ܠܹܗ ܒܝܲܕ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. pb. f.151v 711 ܘܬܲܟܼܘܼܫܗܘܿܢ ܥܲܡ ܐ̄ܢܸܫܘܼܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵ[ܐ] 712 ܕܠܵܐ ܡܫܘܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܪܒܘܼܬܼܵܐ. 713 :ܥܲܡ ܣܦܪܹ̈ܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ 714 ܢ̇ܨܝܹܢ ܟܠܢܵܫ ܘܲܕܬܝܼܫܝܼܢ. 715 :ܕܡܚܘܝܼܢ ܠܲܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 716 ܕܟܼܝܢܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܕܗܘ̤ܘ ܚܹܕ. 717 :ܠܵܐ ܫܡܥܝܼܢ ܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ 718 ܠܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܵܘܼܚܵܐ. 719 :ܕܩ̇ܥܹܝܢ ܒܲܕܡܘܼܬ ܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ 720 ܥܲܠ ܪܘܼܡܪܡܹܗ ܕܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 721 :ܢܸܐܬܹܐ ܪܹܫܵܐ ܕܲܫܠܚܹ̈ܐ 722 ܘܢܲܟܸܣ ܒܸܕܝܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 723 :ܘܥܲܡ ܝ̄ܗܘܕ̈ܝܹܐ ܚܲܒܼܪ̈ܝܗܘܿܢ 724 ܒܩܲܛܪܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܣܡܲܝܵ̈ܐ. 725 :ܢܹܐܡܲܪ ܟܹܐܦܵܐ ܠܲܚܬܝܼܪܹ̈ܐ ܠܲܚܬܝܼܪܹ̈ܐ 726 ܝ̄ܗܘܕ̈ܝܹܐ ܚܕ̈ܬܹܐ ܕܲܢܒ݂ܲܥܘ. 727 :ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ 728 ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܦܓܪܢ ܕܢܣܲܒܼܘ 729 :ܡܢܘ ܠܡܢܘ ܥܒܲܓ ܡܵܪܵܝܵܐ 730 ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܬܵܘܕܝܼܬܿܢ. 731 :ܦܲܫܸܩ ܠܲܢ ܚܹܝܠ ܬܵܡ̣ܝܬܵܟ 732 ܕܢܲܟܸܣ ܒܵܗ̇ ܠܗܪ̈ܛܝܼܩܹܐ. 733 :ܐܹܝܬܵܝܵܐ ܠܲܡ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ 734 ܫܩ̣ܠ ܠܟܼܝܢܲܢ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ. 735 :ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܚܵܐ 736 ܒܐܝܼܩܪܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܘܼܬܹܗ. 737 :ܠܗܵܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܲܨܠܲܒܼܬܘܿܢ 738 ܫܡܲܥ̣ܘ ܝܗ̄ܘܕܝܹ̈ܐ ܬܲܪ̈ܲܝܵܢܹܐ. 739 :ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ 740 ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܘܪܲܡܪܸܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. 741 :ܗܘ̤ ܪܹܫܝܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ 742 ܟܲܟܸܣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܚܬܝܼܪܹ̈ܐ. 743 :ܕܚܵܘܝܼ ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܚܵܡܹܗ 744 ܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕ̈ܵܘܗܝ. 745 :ܢ̄ܨܘܿܬܿ ܢܨܘܬܘܢܵܝܗܝ ܥܲܡ ܬܠܡܝܼ̈ܕܹܐ 746 ܐܵܦܸܢ ܟܦܪܝܼܢ ܒܐ̄ܢܫܘܼܬܹܗ. 747 :ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܗܲܕܡܹ̈ܐ 748 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 749 :ܓܘܼܫܘܼܢܵܫܝ ܠܲܡ ܘܐܸܬܒܲܩܵܘ 750 ܒܲܦܓܼܪܵܐ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܲܩܢܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 751 :ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܗܕܹܐ ܒܟܼܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ 752 ܕܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܩܵܡܸ̇ܬ. 753 :ܗܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ 754 ܒܬܲܪ ܩܸܛܠܹܗ ܘܢܘܼܚܵܡܹܗ. 755 :ܕܦܲܓܼܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܛܠܸܡ ܡܵܘܬܵܐ 756 ܘܠܵܐ ܡܫܘܬܦ ܡܸܠܬܐ ܒܚܲܫܵܘ̈ܗܝ. 757 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܐܡܪܘܿܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ 758 ܡܚܫܲܝ̈ ܠܐܝܼܬܝ̇ܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 759 :ܕܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܲܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 760 ܒܸܣܪܵܐ ܘܓܲܪ̈ܡܹܐ ܒܲܟܼܝܢܹܗ. 761 :ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܢܸܗܦܘܿܟ ܪܸܫܝܵܢܵܐ 762 ܕܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܬܢ̇ܝܬ. 763 :ܕܒܬ ܕܒܲܠܒܸܠܘ ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 764 ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 765 :ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܫܘܼܪ̈ܝܹܐ ܚܲܒܼܒܘܼܗܝ 766 ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܝܵܐ. 767 :ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܕܒܲܪܬ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 768 ܘܐ̄ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ. 769 :ܐܘܿܗ ܡ̣ܢ ܓܘܼܡܕܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ 770 ܕܟܼܡܵܐ ܐܲܡܪܲܚܘ ܘܐܸܫܬܲܥܠܝܼܘ. 771 :ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܲܪܟܵܐ 772 ܣܝ̄ ܣܲܝܟܘܼܗ̇ ܒܟܲܪܣ̇ܐ ܘܲܒܼܩܲܒܼܪܵܐ. 773 :ܬܵܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܝܟ ܦܪ̈ܘܼܫܹܐ 774 ܢܸܒܼܚܘܿܪ ܒܘܼܫܵܬܐ ܡ̣ܢ ܙܹܐܦܵܐ. 775 :ܘܲܢܫܝܼܓ ܢܚܬ̇ܐ ܕܬܘܕܝܼܬܲܢ 776 ܡ̣ܢ ܬܸܛܪܐ ܕܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ. 777 :ܢܸܦܣܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܢ 778 ܠܗܕܡܹ̈ܐ ܢܣܝܼ̈ܣܹܐ ܘܡܲܪ̈ܥܹܐ. 779 :ܕܗܵܐ ܪܗܸܛ ܟܹܐܒܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 780 ܘܐܚܕ ܢܘܿܡܹ̈ܐ ܒܣܓܼܝܼ̈ܠܹܐ. 781 :ܢܛܪܘܿܕ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ 782 ܠܕܸܐܒܹ̈ܐ ܕܒܲܣܒܸܣܘ ܡܲܪܥܝܿܬܵܐ. 783 :ܕܒܸܐܣܟܹܝܡ ܐܸܡܕܹ̈ܐ ܡܸܬܼܕܡܲܝܼܢ 784 ܟܲܕ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܚܹܝܢ ܠܲܫܪܵܪܵܐ. 785 :ܠܵܐ ܢܸܚܠܘܿܛ ܒܹܗ ܒܲܫܪܵܪܲܢ 786 ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܦܸܬܼܓܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 787 :ܕܡܵܘܥܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܦܘܼܠܸܓܹ̈ܐ 788 ܒܬܘܕܝܼܬܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ. 789 :ܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܵܐ ܕܬܲܪܥܲܝܬܲܢ 790 ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. 791 :ܕܗܸܢܘܿܢ ܚܲܙܩܘܼܗ̇ ܠܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ 792 ܒܬܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. 793 :ܒܬܵܘܕܝܼܬܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܢܸܒܢܹܐ 794 ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ. 795 :ܘܒܲܠܘܝܼܬܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܢܸܕܲܕܹܐ 796 ܕܕܲܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ. 797 ܒܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܕܲܬܪܹܥܣܲܪܬܵܐ: pb. f.152r 798 :ܢܵܘܕܹܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܫܸܡܥܘܿܢ 799 :ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܲܒܼܕܗ 800 ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܦܓܼܪܢ ܕܢܲܣܲܒ܀ ܫܠܸܡ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/63
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Passion - ܡܲܪܒܲܥܪܘܿܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/63.
Bibliography:
On the Passion - ܡܲܪܒܲܥܪܘܿܒܼܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/63.

Show Citation Styles