Narsai: On the Wheat and the Tares - ܥܠ ܡܬܠܐ ܗ̇ܘ ܕܙܪܥܐ ܘܙܝܙ̈ܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܵܐ ܫܡ̣ܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 2 ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܡܠܵܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܹܗ. 3 :ܙܝܼܙܢܹ̈ܐ ܕܥܵܘ ܥܡܹܗ 4 ܩܪ̣ܵܐ ܠܝܘܠܦܢܹܗ ܕܢܕܝܼܠܵܐ. 5 :ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܬܠܹܗ ܒܩܝܵܬܐ 6 ܘܢܦܫܹܗ ܩ̣ܪܐ ܡܪܹܐ ܒܝܵܬܐ. 7 :ܘܙܪܥܵܐ ܛܒܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܢܹܗ 8 ܕܩܒܠܬܹܗ ܐܪܥܵܐ ܕܢܦܫܵܐ. 9 :ܗܘ̇ ܕܹܝܢ ܕܙܪܲܥ ܙܝܙ̈ܢܹܐ 10 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܣܹܢܐܗ ܕܟܼܝܼܢܲܢ. 11 :ܕܙܪܲܥ ܡܸܠܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܹܗ 12 ܘܐܘܥܝܼ ܣܕܩܹ̈ܐ ܘܦܘܠ̈ܓܹܐ. 13 :ܐܡ̣ܪ ܕܹܝܢ ܕܕܡܸܟܼܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 14 ܥܲܠ ܕܐܗܡܝܼܘ ܡ̣ܢ ܘܠܝܼܬܼܵܐ. 15 :ܐܲܝܟ ܐܟܪܵܐ ܕܡܬܪܦܹܐ 16 ܘܣ̇ܓ̣ܵܐ ܝܲܥܪܵܐ ܒܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ. 17 :ܥܒܕܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܟܐܢܹ̈ܐ ܕܚܙ̣ܵܘ 18 ܙܝܙܢܹ̈ܐ ܒܝܼܢܲܬܼ ܚ̈ܛܹܐ. 19 :ܠܡܪܗܘܿܢ ܩܲܪܸܩܼܘ ܫܘܼܐܠܵܐ 20 ܕܠܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܛܒܵܐ ܐܪܡܝܼܬܼ. 21 :ܦܢܝܼ ܕܹܝܢ ܡܪܐ ܠܥܒܕܹ̈ܐ 22 ܗܘ̇ ܝܕܘܥܵܐ ܕܢܣܝ̈ܬܐ. 23 :ܕܒܥܠܕ ܒܒܼܵܐ ܣܥ̣ܪ ܗܕܹܐ 24 ܕܢܚܒܸܠ ܙܪܥܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܝ. 25 :ܪܬܲܚܘ ܕܹܝܢ ܥܒܕ̈ܐ ܒܲܛܢܢܵܐ 26 ܘܠܡܪܵܐ ܛܒܼܵܐ ܐܸܡܹܲܪܘ. 27 :ܕܢܐܙܲܠ ܘܢܓܸܒܐ ܙܝܙܢܹ̈ܐ 28 ܕܠܵܐ ܢܕܘܕܘܢ ܡܘܥܝܬ̤ ܚ̈ܛܹܐ. 29 :ܐܡ̣ܪ ܕܹܝܢ ܡܪܵܐ ܥܠܒܼܕܹ̈ܐ 30 :ܗܘ̇ ܒܣܝܼܡܵܐ ܠܛܢܢܹ̈ܐ 31 :ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܪܒܹܝܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ 32 ܥܕܡܵܐ ܕܗ̇ܘܸܐ ܫܘܼܠܡܵܐ. 33 :ܕܲܠܡܵܐ ܢܬܥܡܪ̈ܢ ܚ̈ܛܹܐ 34 ܥܲܡ ܙܝܙܢܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. 35 :ܟܕ ܡܘܕܲܥ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܦܵܐ 36 ܕܟܒܼܪ ܦܢܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘ̣ܠܵܐ. 37 ܠܵܐ ܡܪܝ ܛܥܝܢ ܠܝܕܥܬܵܟ. 38 :ܕܙܝܙܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܚܠܸܦ 39 :ܕܡܪܝܼܪܘܼܬܗ ܕܟܝܼܢܐ ܗ̄ܝ̣ 40 ܘܠܵܐ ܡܨܐ ܕܡܨܐ ܠܲ[...]ܢܹܗ. 41 :ܡܠܝܼܠܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܡ ܗܵܢܵܐ ܙܲܪܥܵܐ 42 ܘܫܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܨܒܼܝܵܢܹܗ. 43 :ܘܕܠܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܕܢܫܬܚܠܲܦ 44 ܐܲܝܟ ܨܒܝܼܢܵܐ ܕܚܐܪܘܬܹܗ. 45 :ܬܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܗܕܹܐ ܩܲܒܼܠܘܼ 46 ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܩܕܡܲܝܗܘܿܢ. 47 :ܕܙܝܙܢܹ̈ܐ ܗܘ̤ܘ ܡܪܝܼܪܹ̈ܐ 48 ܘܐܫܬܚܠܦܘ ܘܗܘ̤ܘ ܚ̈ܛܹܐ. 49 :ܙܝܙܢ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܗܵܡ 50 ܘܩܨܒܼܝܢܹܗ ܐܸܫܬܚܲܠܦ. 51 :ܘܗܘ̤ܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܒܘܼܣܡܵܐ 52 ܘܐܬܚܠܝܼܘ ܒܹܗ ܡܲܪܝܪܹ̈ܐ. 53 :ܙܟܼܝ ܡܟܣܵܐ ܙܝܙܢܵܐ 54 ܕܟܲܢܸܫ ܒܙܬܵܐ ܕܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ. 55 :ܘܗܘ̤ܐ ܚܛܬܐ ܒܨܒܝܢܹܗ 56 :ܘܗܦܟ ܘܙܪܥ ܙܸܕܩ̈ܬܐ 57 :ܙܝܼܙܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܝܣܵܐ 58 ܘܒܲܕܡܵܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܐܬܪܒܝܼ. 59 :ܘܕܚܙ̣ܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܒܙܩܝܼܦܵܐ 60 ܚܲܠܛ ܢܦܫܹܗ ܒܝܼܢܬܿ ܚ̈ܛܹܐ. 61 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܪܲܒܵܐ ܙܝܙܢܵܐ 62 ܕܩܦܝܚ ܚ̈ܛܐ ܒܡܘܥܝܼܬܹܗ. 63 :ܛܢܢܵܐ ܕܠܘܩܒܼܠ ܩܘܼܫܬܐ 64 ܕܗܦܟ ܘܗܘ̤ܐ ܚܠܦ ܩܘܼܫܬܐ. 65 :ܐܲܟܪܵܐ ܕܐܲܣܓܝܼ ܘܙܪܲܥ 66 ܝܘܼܠܦܫܹܗ ܒܐܪܵܒܠܦܢܝܵܢ. 67 :ܘܦܠ̣ܚ ܐܪܥܵܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ 68 ܘܡܠܵܐ ܥܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪ̈ܘܗܝ. 69 :ܗܵܐ ܙܝܙܢܹ̈ܐ ܕܐܫܬܚܠܲܦܘ 70 ܘܗܘ̤ܘ ܚ̈ܛܹܐ ܓܒܝ̈ܬܐ. 71 :ܠܟܘ ܐܪܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܛܥܵܘ 72 ܘܠܵܐ ܨܒܵܘ ܕܢܦܢܘܿܢ ܠܝܼܕܥܵܬܐ. 73 :ܡܪܩܝܘܢ ܙܝܙܢܵܐ ܩܕܡܵܐ 74 ܕܝܥܵܐ ܒܐܫܟܪܐ ܕܚܛܹ̈ܐ. 75 :ܘܐܸܫܬܝܼ ܡܛܪܵܐ ܕܝܘܼܠܦܢܵܐ 76 ܘܩܘܝܼ ܒܡܪܬܵܐ ܕܨܒܼܝܢܹܗ. 77 :ܟܲܠܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܦܩ̣ܪ ܘܫܢ̣ܵܐ 78 ܘܢܒܲܚ ܠܘܩܒܼܠ ܥܒܘܿܕܹܿܗ. 79 :ܘܐܟܼܪܸܙ ܒܬܠܬܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ 80 ܟܐܢܵܐ ܘܛܒܵܐ ܘܐܦ ܒܝܼܫܵܐ. 81 :ܙܝܼܙܢܵܐ ܐܚܪܹܢܵܐ ܡܵܐܢܝܼ 82 ܕܡܥܛܲܦ ܒܐܣܟܹܝܡ ܚ̈ܛܹܐ. 83 :ܕܐܒܼܵܐ ܕܟܼܡܝܢ ܒܓܼܙܪܵܐ 84 ܘܐܲܝܟ ܐܸܡܪܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܢܦܫܹܗ. 85 ܬܢܝܼܢܵܐ ܕܝܼܢܸܩ ܡܸܪܬܵܐ pb. f.336v 86 ܘܐܫܩܝܼ ܡܢܗ̇ ܠܩܪ̈ܝܼܒܵܘܗܝ. 87 :ܥܩܪܐ ܩ̇ܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 88 ܕܡܬܪܒܹܐ ܡܨܥܲܬܼ ܚ̈ܛܹܐ. 89 :ܠܛܝܪܵܐ ܡܨܝܪܬܵܐ ܕܡ̇ܐ 90 ܕܠܟܼܠ ܕܡ̈ܘܵܢ ܡܫܬܚܠܲܦ. 91 ܒܚܪܫܘܼܬܼܵܐ ܫܘܬܦܐ ܗ̄ܘ̣. 92 ܘܒܡܓܼܫܘܬܐ ܩܪܝܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣. 93 :ܦܣܩܹܗ ܠܣܕܪܹܗ ܕܟܼܝܼܢܵܢ 94 ܘܛܠܡܹܗ ܠܦܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 95 :ܘܒܸܕܵܐ ܗܘ̤ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܹܗ 96 ܕܩܝܡܵܬܐ ܕܢܦܫܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܲܠܚܘܿܕ. 97 :ܒܬܪܹܝܢ ܕܹܝܢ ܪܹ̈ܫܝܼܢ ܩܐܹܡ 98 ܣܟܵܐ ܟܠܹܗ ܕܝܘܼܠܦܢܹܗ. 99 :ܘܛܒܼܵܐ ܘܒܝܼܫܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ 100 ܠܦܘܼܬ ܣܘܥܪ̈ܢܹܐ ܕܬܪܝܗܘܢ. 101 :ܚܛܬܐ ܗܘ̣ܐ ܕܹܝܬ ܒܲܪ ܕܝܨ[ܢ] 102 ܕܗܦܟ ܘܗܘ̤ܐ ܙܝܙܢܵܐ. 103 :ܘܕܚܙܲܬ̤ ܥܹܕܬ̇ܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹܗ 104 ܥܩܪܬܹܗ ܡ̣ܢ ܒܝܢܲܬ ܚ̈ܛܹܐ. 105 :ܡ̣ܢ ܐܡܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܪܥܝܼܬܼܵܐ 106 ܘܗܦܲܟ ܢܟ̇ܬ ܡܪܥܝܼܬܼܵܐ. 107 :ܘܛܪܕܘ ܥܠܠܢ̈ܐ ܫܕܐܘܼܗܝ 108 ܘܚ̣ܠܛ ܢܦܫܹܗ ܥܲܡ ܕܐܒܹ̈ܐ. 109 :ܩܲܫܝ̈ܬܐ ܕܒ̣ܥܵܐ ܕܢܙܟܹܐ 110 ܘܗ̣ܦܟ ܘܫܕܵܐ ܒܩܢܘܡܹܗ. 111 :ܕܪܘܿܫܵܐ ܕܠܘܩܒܼܵܠ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ 112 :ܕܗܦܲܟ ܚܫܪ̣ܵܐ ܝܘܼܠܦܫܹܗ 113 :ܚ̣ܢܵܐ ܠܒܨܬܼܵܐ ܕܟܼܠܡܸܕܡ 114 ܘܐܥܸܠ ܐܝܬܝܹ̈ܐ ܣܓܝ̈ܠܐ. 115 :ܘܟܲܕ ܣܒܲܪ ܕܐܫܘܲܚ ܐܘܒܕ 116 ܗܘ̤ܐ ܢܘܟܼܪܝܐ ܠܫܪܪܵܐܘ. 117 :ܚܛܬܵܐ ܕܗܦܟܲܬ̤ ܡܘܥܝܬܵܗ̇ 118 ܦܘܠܵܐ ܕܗܘ̤ܵܐ ܙܝܙܢܵܐ. 119 :ܘܒܝܲܕ ܐܲܢ̄ܬܬܵܐ ܐܫܬܦܲܠ 120 ܐܝܟ ܫܡܫܘܢ ܕܛܚܢ ܪܚܝܵܐ. 121 :ܩܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܦ ܗܘ̤ ܠܡܫܬܘܼܬܼܵܐ 122 ܘܢܦܲܩ ܘܲܗ̤ܵܘܐ ܢܘܟܼܪܵܝܐ. 123 ܘܦܣܩܹܗ ܠܣܒܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ. 124 ܘܡܲܠܸܠ ܥܘ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸܡܵܐ. 125 :ܕܠܐ ܩܢܘܿܡܵܐ ܠܲܡ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 126 ܒܪܵܐ ܠܲܡ ܠܘܩܕܵܡ ܥܲܡ ܐܒܘܼܗܝ. 127 :ܐܲܝܟ ܩܠܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐ ܕܡܠܬܼܵܐ 128 ܕܠܐ ܩܢܐ ܩܢܘܡܵܐ ܒܟܼܝܢܵܐ. 129 :ܟܲܕ ܣܐܸܩ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 130 :ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܪ̈ܝܡ ܘܲܠܟܼܵܐ 131 :ܠܗ̇ܘ ܕܫܘܸܐ ܥܲܡ ܝܠܘܿܕܹܗ 132 ܘܠܵܐ ܛܠܹܐ ܡܢܹܗ ܒܐܝܬܘܼܬܼܵܐ. 133 :ܘܡܢܵܐ ܢܥܒܸܕ ܡܲܪܚܵܐ 134 ܟܲܕ ܡܟܸܣ ܠܹܗ ܝܘܚܢܵܢ. 135 :ܕܒܪܫܝܬ ܠܲܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 136 ܚܝܕܝܵܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܕܹܿܗ. 137 :ܒܥܠܡܵܐ ܬܡ̇ܢ ܐܝܬܼܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 138 ܘܥܠܡܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬܬܩܲܕܘ. 139 :ܘܗܘ̤ ܕܝܼܠܹܗ ܠܕܝܼܠܹܗ ܐܬܼܵܐ 140 ܘܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܩܒܸܠܘ ܡܸܠܬܹܗ. 141 :ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܡܥܘ ܝܘܠܦܢܹܗ 142 ܝܪ̈ܬܹܐ ܕܫܘܒܼܚܹܗ ܣܡ ܐܸܢܘܿܢ. 143 :ܘܫܘܬܸܦ ܐܢܘܿܢ ܒܐܝܼܩܪܵܐ 144 ܒܫܡܵܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܼܬܼܵܐ. 145 :ܗܵܐ ܬܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܲܕܢܝܼܚܵܐ 146 ܐܝܟ ܫܡܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܝܕܘ̈ܥܹܐ. 147 :ܘܚܙܵܝܹܐ ܐܝܟ ܕܒܚܫܪܐ 148 ܡܬܬܩܠܝܼܢ ܒܡܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 149 :ܘܠܢܛܝܼܢܘܿܣ ܙܝܙܢܵܐ 150 ܕܒܩܝܡܬܼܵܐ ܕܦܓܼܪܵܐ ܟ̇ܦܪ. 151 :ܘܟܬܒܸ̈ܐ ܕܡܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ 152 ܐܲܝܟ ܢܘܟܪ̈ܝܹܐ ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܠܹܗ. 153 :ܪܘܫܥܹܗ ܕܹܝܢ ܪܒܵܐ ܗܵܢܵܘ 154 ܕܡܫܬܒܗܲܪ ܒܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ. 155 :ܕܗܘ̤ ܠܲܡ ܡܸܠܬܐ ܐܫܬܚܠܲܦ 156 ܘܠܐ ܫܩܲܠ ܦܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܡ. 157 :ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܚܛܐ ܪܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 158 ܐܪܝܘܿܣ ܕܛܠܡ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 159 ܘܡܣܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܣܟܹܝܡܵܐ. 160 ܕܠܵܐ ܢܓܼܬܐ ܡܪܝܼܪܘܼܬܹܗ. 161 :ܕܐܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܒܝܼܫ ܕܘܡܝܵܐ 162 ܘܡܣܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܙܪܵܐ. 163 :ܘܟܲܕ ܐܪܓܸܫܘ ܪ̈ܥܘܬܵܐ 164 ܛܪܕܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. 165 :ܘܐܲܝܬܝܼ ܠܓܸܠܝܵܐ ܚܘܫܒܵܘܗܝ 166 ܘܓܼܠܐ ܙܸܐܦܵܐ ܕܪܥܝܼܢܹܗ. 167 :ܘܐܒܲܥ ܫܘܼܩܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܹܗ 168 ܘܡܲܠܸܠ ܥܘ̣ܠܵܐ ܣܦܘ̈ܬܹܗ. 169 :ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ 170 ܘܪܘܼܚܵܐ ܬܘܼܩܢܵܐ ܕܐܒܼܵܐ. pb. f.337r 171 :ܗܘ̤ ܠܲܡ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܒܲܠܚܘܕܵܘܗܝ 172 ܘܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܫܡܢܢܵܘ̈ܗܝ. 173 :ܐܲܒܼܵܐ ܠܲܡ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܗ̄ܘ̣ 174 ܘܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ. 175 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܕܒܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ 176 :ܙܒܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܘܲܠܗܘܿܢ 177 :ܘܐܸܢ ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ 178 ܐܲܝܟ ܡܠܬܹܗ ܕܡܓܼܕܦܢܵܐ. 179 :ܡܵܢܵܐ ܟ̇ܠܐ ܟܠܡܸܕܡ 180 ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܗܵܐ ܢܸܬܼܟܲܢܹܐ. 181 :ܓܒܪܝܠ ܐܦ ܡܝܼܟܵܐܹܝܠ 182 ܒܨܒܝܢ ܐܒܼܵܐ ܐܬܬܩܢܘ. 183 :ܘܟܲܕ ܛܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܐܝܬܲܝܗܘܿܢ 184 ܒܨܝܼܕܲܝܢ ܡ̣ܢ ܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ. 185 :ܘܐܢܗܘ̤ ܕܫܘܐ ܬܘܩܢܵܐ 186 ܕܒܼܪܐ ܘܕܝܼܠܗܘܿܢ ܫܲܘܝܐܝܼܬ. 187 :ܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܐܝܼܠܐ ܕܩܢܐ ܒܠܚܘܿܕ 188 ܘܪܚܝܼܩ ܡܢܹܗ ܒܣܘܥܪ̈ܢܹܐ. 189 :ܙܝܼܙܢܵܐ ܐ̄ܚܪܢܵܐ ܚܲܒܼܪܹܗ 190 ܥܛܠ ܗ̄ܘ̣ ܫܡܗ ܡ̣ܢ ܪܡܒܐ. 191 :ܝܕܘܿܥܐ ܕܹܝܢ ܦܪܫ ܠܹܗ 192 ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܒܝܲܕ ܡ̈ܐܘܗܝ. 193 ܫܚ̇ܛ ܐܦ ܗܘ̤ ܬܘܕܝܼܬܼܵܐ 194 ܡ̣ܢ ܫܪܵܪܵܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܵܐ. 195 ܘܒܼܥܐ ܕܢܣܬܘܪ ܒܢܝܢܵܐ. 196 ܕܫܸܬܐܣܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܙܕܟܼܝ̈ܢ. 197 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܐܫܬܩܠܲܬ̤ ܢܲܦܫܵܐ 198 ܥܲܡ ܦܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܪܘܿܩܲܢ. 199 :ܐܠܵܐ ܦܓܼܪܵܐ ܡܝܘܬܵܐ 200 ܫܩܠ ܠܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܹܗ. 201 :ܘܟܲܕ ܝܕܥ ܕܡܬܦܪܣܐ ܠܹܗ 202 ܐܝܬܝܼ ܠܓܠܝܵܐ ܓܘܼܕܢܹܗ. 203 :ܐܨܛܢܲܥ ܦܘܼܪܣܵܐ ܐܚ̄ܪܹܢܵܐ 204 ܕܢܣܬܬܲܪ ܒܹܗ ܥܲܕ ܙܒܼܢܵܐ. 205 :ܘܗܦ̣ܟ ܘܐܘܕܝܼ ܐܦ ܒܗܵܕܹܐ 206 ܕܦܲܓܪܐ ܘܢܦܫܵܐ ܫܩܲܠ ܡܪܲܢ. 207 :ܘܡܕܥܵܐ ܠܲܡ ܒܠܚܘܿܕܼ ܐܪܦܝܼ 208 ܕܐܦܗܘ̤ ܩܢܘܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܬܠܬܵܐ. 209 :ܘܥܲܠ ܡܢ̇ܐ ܠܐ ܒܕܩܘ ܠܲܢ 210 ܟܬ̈ܒܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܠܗܵܕܹܐ. 211 :ܘܝܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܘܫܹ̇ܐ 212 ܗܘ̇ ܕܐܟܬܸܒܼ ܥܲܠ ܬܘܩܢܲܢ. 213 :ܘܟܒܲܪ ܫܝܼܛܵܐ ܐܬܚܟܲܡ 214 ܝܬܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܕܒܲܪ ܥܡܪܲܡ. 215 :ܘܐܫܟܲܚ ܡܸܕܹܡ ܝܬܝܼܪܵܐ 216 ܡܕܥܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܬܠܵܬܐ. 217 :ܗܵܐ ܙܪܥܹܗ ܕܩ̇ܛܠ ܐ̄ܢܫܐ 218 ܕܙܪܥܹܗ ܒܢܦܫܵܐ ܕܬܲܥܡܝܪܵܘ̈ܗܝ. 219 :ܘܫܓܫ ܠܐܪܥܵܐ ܒܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ 220 ܘܐܪܡܝܼ ܣܕܩܹ̈ܐ ܒܫܡܝܵܐ. 221 :ܒܩܲܕܼܡܵܐ ܙܝܙܢܹ̈ܐ ܙܪܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 222 ܣܛܢܵܐ ܒܝܫܬܼ ܚ̈ܛܹܐ. 223 :ܘܐܩܝܼܡ ܣܕܩܹ̈ܐ ܘܦܘܼܠܓܹ̈ܐ 224 ܐܲܝܟ ܣܕܪܹ̈ܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 225 :ܘܕܚܙ̣ܵܐ ܕܚܒܬ̤ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ 226 ܘܙܟܼܐ ܩܘܼܫܬܐ ܒܫܡ ܒܫܡܫܸܘ̈ܗܝ. 227 :ܐܨܛܢܲܥ ܦܘܼܪܣܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 228 ܘܥܲܠ ܘܟܡܢ ܒܝܢܲܬ̣ ܚ̈ܛܹܐ. 229 :ܚ̣ܙܵܐ ܕܒܓܸܠܝܵܐ ܠܵܐ ܙ̇ܟܐ 230 ܘܫܪܝܼ ܡܩܪܒ ܒܟܡܐܢܹ̈ܐ. 231 ܘܗܘ̤ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܝܵܐ. 232 :ܘܐܲܝܟ ܡܲܠܦ ܫܪܝܪ̈ܬܵܐ 233 ܚܙܵܐ ܠܣܒܪܬܵܐ ܕܐܣܬܲܦܲܩܲܬ̤. 234 ܥܠܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܘܠܫܢܝܼ̈ܢ. 235 :ܘܐܸܚܕܲܬ̤ ܢܘܡܹ̈ܐ ܒܟܠܦܢܸ̈ܢܝܵܢ 236 ܘܥܩܕܲܬ̤ ܡܘܣܹ̈ܐ ܕܚܢܦܘܼܬܼܵܐܘ 237 :ܘܠܒܸܫ ܐܣܟܹܝܡ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ 238 :ܕܠܵܐ ܢܚܘܹܐ ܙܹܐܦܵܐ ܒܓܠܝܵܐ 239 ܕܝܼܕܥ ܕܲܢܕܝܕ ܝܘܠܦܢܹܗ. 240 :ܘܒܓܸܠܝܵܐ ܠ̇ܐ ܡܸܬܩܒܲܠ 241 ܚܙܵܐ ܡܢܘܿܣܐ ܕܢܗܝܼܪ ܗ̄ܘ̣. 242 :ܘܡܢܗܲܪ ܥܝܼܢܹ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ 243 ܘܡܦܢܐ ܥܛܠ̈ܐ ܠܦܝܣܵܐ. 244 :ܩܕܪܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܠܟܘܼܬܼܵܐ 245 ܘܟܣܝܼ ܣܢܝܘܼܬ ܚܘܼܫܵܒܵܘ̈ܗܝ. 246 :ܒܢܚܬܐ ܦܐܝܵܐ ܕܫܸܡ ܢܘܼܗܪܵܐ 247 ܘܥܲܠ ܘܐܣܬܬܲܪ ܒܟܡܐܢܹ̈ܐ. 248 :ܘܦܫܝ̈ܛܐ ܠܐ ܐܪܓܸܫܘ ܒܹܗ 249 :ܦܪܣ ܬܚܦܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ 250 :ܘܥܘܪܹܗ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܕܥܬܼܵܐ 251 ܫܬܸܩ̣ ܡܕܥܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܫܹܐ. 252 ܕܠܐ ܢܣܬܟܠ ܘܠܵܝܼܬܼܵܐ. 253 ܐܚܫܟ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܒܒ̈ܬܐ: pb. f.337v 254 ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܵܐ ܕܟܬܒܹ̈ܐ. 255 :ܘܣܟܪ ܐܕܢܹ̈ܐ ܕܡܫܥܬܵܐ 256 ܕܠܵܐ ܢܨܘ̈ܬܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 257 :ܠܫܢܵܐ ܢܒܼܥܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 258 ܕܪܕܝܹܗ ܡܡܬܘܡ ܠܵܐ ܩ̇ܛܥ. 259 :ܥܲܒܼܕܹܗ ܠܥܓܐ ܘܚܓܼܝܪܵܐ 260 ܕܠܵܐ ܢܡܠܸܠ ܪ̈ܘܚܢܝܵܬܼܵܐ. 261 :ܠܒܹܵܐ ܡܠܟܵܐ ܕܗܕܡܹ̈ܐ 262 ܢܒܼܠܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܚܟܡ̈ܬܐ. 263 :ܚܠܸܨ ܡܢܹܗ ܣܝ̈ܡܬܹܗ 264 ܘܐܪܡܝܼ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܚܪ̈ܘܒܵܘܗܝ. 265 :ܐܘ ܦܘܪ̈ܣܵܘܗܝ ܟܡܵܐ ܩܝܼܛܝܼܢ 266 ܘܨܢܥܬܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܥܡܝܼ̈ܩܵܢ. 267 :ܐܘ ܣܡ ܡܵܘܬܼܵܐ ܩܛܘܿܠܵܐ 268 ܕܚܠܝܼܵܛܐ ܒܗ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ. 269 :ܠܵܐ ܠܵܡ ܫܸܦܝܼܪ ܪܸܥܝܢܵܐ 270 ܕܟܬܒܹ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܹܐ. 271 :ܘܠܐ ܝ̇ܬܪ ܐܝܢܵܐ ܕܩ̇ܪܹܐ 272 ܐܠܵܐ ܕܢܐܠܲܦ ܫܘܒܼܗܵܪܵܐ. 273 :ܩܪܐ ܠܡ ܣܓܝܼ ܘܫܟܐ ܠܹܗ 274 ܘܫܪܝܼ ܒܨܐ ܘܡܥܡܸܩ. 275 :ܘܗܪܓܼ ܣܓܝܼ ܒܟܬܒ̈ܐ 276 ܛܥ̣ܐ ܘܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܘܠܝܼܵܬܐ. 277 :ܐܘ ܥܘ̣ܠܵܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܲܠ 278 ܕܐܟܼܪܸܙ ܒܝܼܫܵܐ ܒܦܘܼܡ ܥܲܛ̈ܠܹܐ. 279 ܝܘܠ̣ܦܢܵܐ ܢܘܗܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܗܸ[...]ܢܘܿܢ ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܚܫܘܟܵܐ. 280 :ܐܘܪܼܚܵܐ ܕܪܝܫܬܼܵܐ ܕܟܬܼܒܹ̈ܐ 281 ܡܠܐܘܼܗ̇ ܣܟ̈ܠܹܐ ܬܘܩ̈ܐܹܐ. 282 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܬܫܡܲܥ ܦܘܼܫܩܵܐ 283 ܘܠܐ ܬܨܘܼܬܼ ܡܠܬܼܵܐ ܕܕܪܝܼܫܵܐ. 284 :ܗܘܝܼ ܐܲܝܟ ܣܡܝ̇ܐ ܠܟܼܬܒܼܵܐ 285 ܘܐܝܟ ܚܪܫܵܬ ܠܘܬ ܬܘܕܲܓܵܡܵܐ. 286 :ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܡ̈ܐܐ ܕܚܕܝܼܡܹ̈ܐ 287 ܕܠܐ ܢܛܥܘܢܵܟ ܫܪ̈ܒܲܝܗܘܿܢ. 288 :ܣܦܩܐ ܠܲܡ ܒܠܚܘܿܕ ܗܵܕܹܐ 289 ܕܢܗܝܸܡܢ ܕܠܐ ܥܘܩܒܼܵܐ. 290 :ܡ̣ܢ ܐܝܟܵܐ ܝܕܥܬܘܢ ܗܕܹܐ 291 ܐܘ ܣܢ̈ܐܹܐ ܕܡܲܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 292 :ܕܕܪܫܬܘܿܢ ܐܘܪܚܵܐ ܚܕܬܵܐ 293 ܘܛܥܝܬܘܿܢ ܒܫܒܝܼܠ ܙܐܵܦܵܐ. 294 :ܐܥܢܝܼ ܐܢܘܿܢ ܣܛܢܵܐ 295 ܒܛܘܥܝܲܝ ܕܙܪ̈ܲܥ ܒܐܕܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 296 :ܕܡܗܝܼܟܝܢ ܒܦܣܝܼ̈ܩܬܼܵܐ 297 ܘܬܢܹܝܢ ܚܠܡܹ̈ܐ ܫܛܘܪܹ̈ܐ. 298 :ܘܠܐ ܣ̇ܦܩ ܕܐܛܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 299 ܒܬܘܩ̈ܠܬܐ ܟܕ ܥܝܼܪܼܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 300 :ܐܠܵܐ ܡܚܘܹܐ ܚܙܘܢܹ̈ܐ 301 ܕܢܬܗ̇ܝܡܢ ܐܲܝܟ ܫܪܝܼܪ̈ܐ. 302 :ܐܘ ܒܥܠܕܪܹܗ ܕܟܝܢܲܢ 303 ܕܟܼܡܵܐ ܐܘܼܡܢ ܒܩܪ̈ܩܹܐ. 304 :ܘܣܗ̇ܕ ܦܘܠܘܿܣ ܥܲܠܗܕܹܐ 305 ܟܕ ܡܘܕܲܥ ܥܲܠ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ 306 :ܕܬܟܬܘܫܲܢ ܠܲܡ ܠܵܐ ܠܝܼܬܵܘܗܝ 307 ܥܲܡ ܒܣܪܢܵܐ ܕܐܟܘܬܲܢ. 308 :ܐܠܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܫܹܐ ܕܐܵܐܲܪ 309 ܪܘܼܚܐ ܕܡܩܪܲܒܼ ܥܲܡ ܒܸܣܪܵܐ. 310 :ܒܫܘܪܝܹܗ ܓܹܝܪ ܕܩܪܒܼܵܐ 311 :ܟܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡܨܸܛܢܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 312 :ܘܟܠܝܘܿܡ ܙܝܢܵܐ ܡܚܕܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 313 ܕܥܲܡ ܝܕܘܥܹ̈ܐ ܡܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 314 :ܗܫܵܐ ܠܲܡ ܠܐ ܡܐܩܥܝ̈ܢ 315 ܨܢܥ̈ܬܐ ܠܐܘܼܡܢܘܼܬܹܗ. 316 :ܕܡܪܡܲܙ ܐܸܢ ܪܵܡܸܙ ܒܲܠܚܘܿܕ 317 ܫܡܠܝܹܘ ܣܟܼ̈ܠܹܐ ܨܒܼܝܢܹܗ. 318 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܒܥ̇ܐ ܕܢܨܘܕܼܵܢ 319 ܒܟܘܗܗܢܵܐ ܕܪܚܡܲܬܼ ܟܣܦܵܐ. 320 :ܦܕܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܨܒܝܢܲܢ 321 ܘܟܬܝܼܒܼ ܕܗܒܼܐ ܥܲܠ ܠܒܲܢ. 322 :ܪܚܡܲܬܼ ܫܘܒܼܚܵܐ ܐܸܢ ܡܥܸܠ 323 :ܣܡܐ ܕܗܲܢܝܼ ܒܚܙܬܹܗ 324 :ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢܲܢ ܠܹܗ ܛܵܒܼ ܡܸܢܹܗ 325 ܘܟܒܪ ܡܢܢ ܝܵܠܦ ܠܵܗ. 326 :ܒܪܓܝܵܬܐ ܐܸܢ ܡܩܪܸܒܼ ܥܲܡܲܢ 327 :ܩܒܝܼܥܝܼܢ ܙܘܡ̈ܝܗ̇ ܒܟܼܝܢܲܢ 328 ܘܡܡܠܟ ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕ ܡ̇ܠܟ. 329 :ܘܐܬ̇ܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܣܘܼܥܪܝܵܐ 330 ܪ̈ܫܹܐ ܬܠܵܝܵܬܐ ܕܟܼܠ ܚܫܝܼ̈ܢ. 331 :ܗܢܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܕܬܢܝܢܲܢ 332 :ܘܡܵܐ ܕܒܗܠܹܝܢ ܫܥܒܼܕ ܠܲܢ 333 ܩܡ ܠܹܗ ܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܙܟܝܐ. 334 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܚܫܹ̈ܐ ܐܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 335 ܥܲܡ ܪܫܝܬܹܗ ܕܟܼܝܼܢܲܢ. 336 :ܘܬܟܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܼܗܘܿܢ ܙܟܹܐ 337 ܐܲܝܟ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܹܐ.ܕ 338 :ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܡܵܪܘܿܕܵܐ 339 ܘܲܫܩܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܒܢܸܣܝܵܢܵܐ. pb. f.338r 340 :ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܲܣܝܼܪ 341 ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ. 342 :ܘܲܠܒܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܙܝܼܢܵܐ 343 ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܠܘܩܒܼܵܠ ܡܵܪܲܢ. 344 :ܟܲܕ ܣܵܒ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ 345 ܕܒܲܕܡܘܼܬ ܐܵܕܼܵܡ ܡܲܛܥܸܐ ܠܹܗ. 346 :ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܩܵܡ ܨܢܵܬܹ̈ܐ 347 ܘܠܵܐ ܦܘܼܕ̈ܣܹܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܹܗ. 348 :ܕܲܡܙܲܝܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹܗ 349 ܒܙܲܝܼܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܟܲܣܝܵܬܝܼܬܼ. 350 :ܡ̣ܢ ܒܬܲܪ ܗ̇ܝ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ 351 ܕܲܙܟܼܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܥܲܡ ܡܵܪܲܢ. 352 :ܘܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܪ ܐܲܪܓܸܫܘ ܒܵܗ̇ 353 ܘܲܒܼܟܼܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܐܸܬܟܲܪܙܲܬ̤. 354 :ܗܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܢܲܢ ܠܹܗ ܡܲܫܡܲܥܬܲܢ 355 ܘܥ݂ܲܠ ܘܲܫܪܵܐ ܒܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܨܒܵܐ. 356 :ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܡܸܢܲܢ ܗ̄ܘ̣ 357 ܘܠܵܐ ܡܢܲܟܼܪܝܼܢ ܠܹܗ ܒܿܝܼܵܬܵܝܹ̈ܐ. 358 :ܠܦܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ 359 ܘܥܩܝܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܡܲܫܡܲܥܬܲܢ. 360 :ܘܡܪܡܹܐ ܙܲܪܥܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 361 ܘܐܵܬܹܝܢ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܚܲܕ ܒܲܡܵܐܐ. 362 :ܥܩܲܪܢܵܝܗܝ ܠܙܲܪܥܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹܗ 363 ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ. 364 :ܘܩܲܒܸܒܢܲܢ ܙܪܲܥܹܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ 365 ܘܗܲܢܝܼܐܝܼ̈ܢ ܠܲܢ ܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ. 366 :ܐܝܼܬܲܝܢ ܒܲܫܡܵܐ ܓܵܘ̈ܝܹܐ 367 ܘܲܒܼܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܢ ܒܲܪ̈ܝܹܐ. 368 :ܩܪܹܝܢܲܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ 369 ܘܠܵܦܚܹܝܢܲܢ ܠܲܒܼܥܸܠܕܵܪܵܐ. 370 :ܪܸܓܬܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܛܝܼܬܼܵܐ 371 ܗܲܢܝܼܝܼ ܠܲܢ ܫܸܩܝܵܗ̇ ܣܲܓܝܼ. 372 :ܘܟܸܣܦܵܐ ܥܸܩܪ ܒܝܼ̈ܫܬܐ 373 ܫܬܝܼܠ ܥܸܩܵܪܹܗ ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܲܢ. 374 :ܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܣܵܡ ܡܵܘܬܵܐ 375 ܦܲܚܵܐ ܕܩܵܛܸܠ ܒܲܟܼܡܹܐܢܵܐ. 376 :ܦܟܼܝܼܪܝܼܢܲܢ ܒܲܡܨ̈ܝܼܕܵܬܹܗ 377 :ܘܠܵܐ ܪܓܝܼܫܝܼܢ ܚܢܲܢ ܒܐܲܣܘܼܪ̈ܘܗܝ 378 :ܚܣܵܡܵܐ ܣܝܼܦܵܐ ܩܵܛܘܿܠܵܐ 379 ܕܩܵܛܸܠ ܢܲܦܫܵܐ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪܵܐ. 380 :ܫܪܹܐ ܒܓܵܘܲܢ ܐܲܝܟ ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ 381 ܘܲܡܙܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܒܲܝ̈ܢ. 382 :ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡܵܘܒܸܕ ܬܲܩܢܵܬܹ̈ܐ 383 ܪܚܡܵܐ ܩܵܛܸܠ ܚܲܒܼܝܒܼܵܘ̈ܗܝ. 384 :ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܚܢܲܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܢܚܲܬܵܐ 385 ܘܲܡܨܲܒܲܬܼ ܒܹܗ ܪܸܥܝܵܢܲܢ. 386 :ܕܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܘܼܠܸܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 387 :ܐܵܟܸܠ ܩܲܪܨܵܐ ܒܫܘܼܕܵܝܵܐ 388 :ܥܒܼܝܼܕ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܙܲܓܲܕܵܐ 389 ܘܲܡܫܲܡܸܫ ܠܗܘܿܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܝܗ̇. 390 :ܛܥܝܵܢܵܝܗܝ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܕܬܘܼܠܡܵܕܢ 391 ܘܲܢܦܲܩܢܲܢ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ. 392 :ܘܟܼܠܢܵܫ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ 393 ܟܲܕ ܕܲܒܼܪ ܐܲܝܟ ܨܒܼܝܵܢܹܗ. 394 :ܢܒܲܥܘ ܠܲܢ ܣܦܪܹ̈ܐ ܗܵܦܟܵܝܹ̈ܐ 395 ܕܡܠܦܝܼܢ ܒܣܸܦܪܹ̈ܐ ܗܵܦܟܼܝܹ̈ܐ. 396 :ܘܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ 397 ܗ̇ܝ ܕܲܟܼܬܵܒܹ̈ܐ ܐܲܠܦܘ ܠܲܢ. 398 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܲܪܲܫܘ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ 399 :ܘܫܲܦܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܡ̣ܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 400 ܕܐܲܟܼܕܲܙܘ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܝܵܐܝܼܬ. 401 :ܘܣܵܛܵܢܵܐ ܒܝܲܕ ܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ 402 ܐܵܘܥܝܼ ܒܵܗ̇ ܣܸܕܩܹ̈ܐ ܦܠܝܼ̈ܠܹܐ. 403 :ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ 404 ܐܸܫܬܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܝܘܼܠܦܲܢܹ̈ܐ. 405 :ܘܐܲܝܟ ܬܲܦܹ̈ܿܐ ܠܐܲܪ̈ܒܲܥܦܸܢܝܵܢ 406 ܐܲܫܩܝܼܡ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 407 :ܐܲܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 408 ܘܐܲܢܗܲܪܘ ܥܵܠܡܵܐ ܒܕܸܠܩܲܝ̈ܗܘܿܢ. 409 :ܘܐܲܝܟ ܡܸܠܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 410 ܐܲܝܦܢܝܼܘ ܥܛ̈ܠܹܐ ܠܲܦܝܵܣܹ̈ܐ. 411 :ܠܒܸܫܘ ܙܲܝܢܵܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܒܝܼܫܵܐ 412 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܘܿܥ ܣܸܕܪ̈ܲܝ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 413 :ܘܲܒܼܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 414 ܣܓܲܘ ܬܘܼܪ̈ܥܵܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ. 415 :ܟܲܕ ܕܹܝܢ ܡܲܛܝܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 416 ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܘܿܢ ܕܲܩܪ̈ܲܒܼܬܵܢܹܐ. 417 :ܘܲܫܟܸܒܼܘ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܲܢܚܵܝܵܐ 418 ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 419 ܥܲܠ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܲܟܼܡܹܐܢܹ̈ܐ. 420 ܘܐܲܪܡܝܼ ܬܸܛܪܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹܗ: pb. f.338v 421 ܘܕܲܠܚܵܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܥܝܼܬܵܐ. 422 :ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ 423 ܚܙܵܐ ܕܲܕܡܸܟܼܘ ܢܲܚܫܝܼܪ̈ܬܵܢܹܐ. 424 :ܘܫܲܪܝܼ ܥܩ̇ܪ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ 425 ܘܲܒܼܝܼܕ ܣܸܕܩ̈ܕܹܐ ܘܦ̈ܘܼܠܵܓܹܐ. 426 ܕܣܲܓܼܝܹ̈ܐ. 427 :ܚܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ 428 ܕܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܬܼܩܲܝܲܡ. 429 :ܦܸܠܓܹܗ ܗܘ̤ ܠܲܡܢܵܘܵܬܼܵܐ 430 ܒܝܲܕ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܘ̈ܗܝ. 431 :ܚܲܩܐܵܐ ܕܦܲܠܚܘ ܟܲܫܝܪܹ̈ܐ 432 ܒܝܲܕ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 433 :ܩܲܕܲܪ ܘܲܡܠܵܗ̇ ܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ 434 ܘܐܲܘܥܝܼ ܒܵܗ̇ ܝܼܥܪܵܐ ܣܲܢܝܵܐ. 435 :ܥܵܢ̈ܐ ܛܵܥܝܼܬܼܵܐ ܕܟܸܿܢܫ 436 ܗܘ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ. 437 :ܥܠ̣ܘ ܕܐܸܒܹ̈ܐ ܒܕܲܡܘܼܬܼ ܐܸܡܪܹ̈ܐ 438 ܘܒܲܣܒܸܣܘ ܓܘܼܫܡ̈ܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. 439 :ܢܸܒܼܥܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ 440 ܕܡܫܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. 441 :ܫܲܚܠܸܦ ܗܘ̤ ܠܒܼܢ̈ܬ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ 442 ܕܠܵܐ ܢܩܲܒܠܘܢ ܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ. 443 :ܘܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܒܼܕܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ 444 ܕܢܵܘ̈ܣܸܐ ܕܨܲܒܸܬܼ ܪܘܼܚܩܘܼܕܫܵܐ. 445 :ܗܘ̤ܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܵܐܐ 446 ܕܝܲܗܒ̣ܘ ܡܲܫܡܲܥ̈ܬܐ ܠܲܢܟܼܝܼܐܹܐ. 447 :ܫܒܼܝ̈ܐ ܕܦܲܢܵܘ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ 448 ܡ̣ܢ ܫܸܒܼܝܹܗ ܕܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ. 449 :ܗܦܲܟܼܘ ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕܘ ܠܲܢܟܝܼܐܵܐ 450 ܒܨܒܼܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܩܲܛܝܼܕܵܐ. 451 ܙܡܝܼ̈ܢܹܐ ܕܩܪܲܬ̤ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ. 452 ܠܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܬܸܢܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ. 453 :ܗܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܢܘܼܟܵܪ̈ܝܹܐ 454 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܣܡܘܢ ܒܲܚܠܘܼܠܵܐ. 455 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܲܟܼܪܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ 456 ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝ̈ܢ ܕܓܸܠܢܵܝܗܝ. 457 :ܘܲܩ̣ܢܘܿܡܵܐ ܕܥܲܬܼܝ̈ܕܵܬܼܵܐ 458 ܚܲܠܸܦܢܵܝܗܝ ܒܲܐܪ̈ܥܢܝܵܬܼܵܐ. 459 :ܘܡܲܢ̣ܘ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܬܸܿܪܸܨ 460 ܣܲܢܝܵܬܐ ܒܲܒܝܵܘ̈ܡܵܬܲܢ. 461 :ܕܐܸܣܬܲܬܲܬ̤ ܒܲܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 462 ܒܢܘܼܓܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܥܝܵܕܼܵ݁ܐ. 463 :ܥܫܸܢ ܠܹܗ ܟܹܐܒܲܢ ܡ̣ܢ ܣܡܵܐ 464 ܘܢܵܕܘ ܡܸܢܗ ܐܣ̈ܘܵܬܼܵܐ. 465 :ܘܠܵܐ ܡܨܐ ܡܩܪܒܼ ܝܵܕܘܥ̈ܐ 466 ܟܘܼܘܵܢܵܐ ܠܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܢܦܲܫܲܢ. 467 :ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܠܒܸܫܘ ܪ̈ܡܘܼܬܼܵܐ 468 ܘܝܵܠܦܹ̈ܐ ܩܕܵܠܵܐ ܩܲܫܝܵܐ. 469 :ܘܢܝܼܪܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ 470 ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܩܲܫܝܵܐ ܠܛܵܥܘܿܢܵܘ̈ܗܝ. 471 :ܢܒܲܥ ܚܲܕܬܵܬܼܵܐ ܒܝܵܘܡܬܲܢ 472 ܡ̣ܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܗܸܕܝܘ̈ܛܹܐ. 473 :ܟܲܕ ܣܝܡܝܼܢ ܠܲܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 474 ܠܡܛܲܪ ܫܥܹ̈ܐ ܘܝܵܡܬܼܵܐ. 475 :ܫܒܩܘܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܲܪܲܫܘ ܟܸܐܢܹ̈ܐ 476 ܘܪܕܵܘ ܒܵܗ̇ ܐܵܦ ܝܵܕܘܥܹ̈ܐ. 477 :ܘܲܢܦܲܩܘ ܪܵܕܹܝܢ ܒܲܫܝܼ̈ܐܹܐ 478 ܕܛܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܦܸܘ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 479 :ܣܲܝܟܘܼܗܝ ܠܟܼܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 480 ܒܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ. 481 :ܘܚܕܬܘ ܠܲܢ ܝܗܘܕܵܝܘܼܬܼܵܐ 482 ܒܢܵܡܘ̈ܣܹܐ ܚܲܕ̈ܬܹܐ ܕܐܲܫܠ̣ܡܘ. 483 :ܘܐܲܣܠܝܼܘ ܠܲܟܼܬܵܒܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ 484 ܘܲܠܚܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 485 :ܘܡ̣ܢ ܒܸܕܝܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 486 ܣܡܵܘ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܢܘܼܟܵܪ̈ܝܹܐ. 487 :ܫܒܲܩܘ ܕܢܸܬܢܘܿܢ ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ 488 ܘܥܲܠ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܝܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. 489 :ܘܥܢܝܢ ܟܠܫܵܥ ܘܡܬܢܝܢ 490 ܚܸܠܡܸ̈ܐ ܣܦܝ̈ܩܹܐ ܘܫܵܛܘܿܪܹ̈ܐ. 491 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܢܸܟܼܐܹܐ ܝܵܕܘܿܥܵܐ 492 ܘܢܸܟܼܠܹܐ ܒܸܕܝܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 493 :ܠܛܸܫܘ ܣܲܝܦܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 494 :ܘܩܲܛܠܘܼܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܒܚܣܵܡܵܐ 495 :ܗܵܢܵܐ ܠܲܡ ܡܸܒܨܵܐ ܒܵܨܹܐ 496 ܘܲܦܠܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. 497 :ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܡܲܠܸܦ 498 ܘܠܵܐ ܡܗܲܝܡܲܢ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܸܠܡܵܐ. 499 :ܡܲܢܘܼ ܕܡܲܠܸܦ ܚܲܝܕ̈ܬܵܬܼܵܐ 500 ܐܘ ܕܣܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬܵܐ. 501 :ܗܘ̇ ܕܡܬܢܐ ܕܲܟܬܵܒܼܵܐ 502 ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܩܝܼܡ ܠܹܗ ܒܕܝܵܐ. 503 :ܥܘܪܘܼܗܝ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܵܐ 504 ܘܠܵܐ ܨܒܼܘ ܕܢܐܬܘܢ ܠܲܦܝܵܣܵܐ. 505 ܘܲܒܨܝܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܠܲܚܬܝܼܪܵܐ: pb. f.339r 506 ܕܢܸܬܼܡܲܟܲܟ ܢܸܐܬܹܐ ܠܩܘܼܫܵܬܐ. 507 :ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܝܼ̈ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ 508 ܨܒܼܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܗܵܐ ܡܸܬܓܲܡܪܝܼܢ. 509 :ܒܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܐܵܘܥܝܼ ܣܸܕ̈ܩܹܐ 510 ܘܲܒܼܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ. 511 :ܠܵܐ ܐܸܬܬܲܢܲܝܝ ܝܵܕܘܿܥܵܐ 512 ܥܲܠ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܲܒܝܵܘ̈ܡܵܬܲܢ. 513 :ܕܙܪܥܹܗ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ 514 ܚܲܢܩܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܒܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ. 515 :ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܲܥܝܼܪ ܠܐ[...]ܡܵܝܵܐ 516 ܘܩܵܡ ܒܟܝܼ ܠܲܢ ܒܐܘܼ̈ܠܝܵܬܹܗ. 517 :ܕܗܘ̤ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܬܢܹܐ 518 ܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ. 519 :ܕܲܗܒܼܵܐ ܛܵܒܼ̇ܐ ܗܵܐ ܡܲܣܠܝܼ 520 ܘܡܩܒܸܠ ܙܹܐܦܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ. 521 :ܕܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܫܝܼܛܝܼܢ ܘܲܒܼܣܹܝܢ 522 ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܣܲܟܼܠܵܐ ܢܨܚ. 523 :ܬܵܐܚܙ̣̰ܵܝ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ 524 ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܥܲܡܵܐ. 525 :ܕܲܠܒܼܝܼܫܵܐ ܩܪܵܐܘܼܗܝ ܛܵܒܼܵܐ 526 ܘܠܛܒܼܵܐ ܫܲܡܗܘܼܗܝ ܒܝܼܫܵܐ. 527 :ܚܠܲܛܘ ܚܲܠܝܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪܝܼܪܵܐ 528 :ܘܙܹܐܦܵܢܵܐ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 529 :ܕܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡܒܲܠܒܲܠ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ 530 :ܕܠܵܐ ܡܬܒܚܪܵܐ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ 531 :ܩܘܡ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܢܲܦܫ̈ܬܐ 532 ܦܵܘܠܘܿܣ ܪܲܒܵܐ ܘܲܫܒܝܼܚܵܐ. 533 :ܘܲܚܙܝܼ ܚܲܩܵܠܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܟ 534 ܕܲܡܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܥܪܹܗ. 535 :ܐܲܪܕܸܟܸܠܵܐ ܕܲܒܼܫܵܐ ܘܫܲܟܠܸܠ 536 ܥܕܬ̈ܐ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ. 537 :ܬܵܘ ܚܙܝܼ ܪܵܘܡܹܗ ܕܒܸܢܝܵܢܵܟ 538 ܟܲܕ ܣܬܵܪܝܼܢ ܠܹܗ ܗܸܕܝ̈ܘܿܛܹܐ. 539 :ܡܲܠܵܚܵܐ ܕܲܪܕܵܐ ܒܝܼܡܵܐ 540 ܘܢܛܲܪ ܐܸܠܦܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܠܠܹ̈ܐ. 541 :ܩܘܡ ܘܲܚܙܝܼ ܐܸܠܦܹܗ ܕܥܹܕܬܵܐ 542 ܕܫܲܚ̈ܩܵܢ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛ̈ܠܲܝܵܐ. 543 :ܫܸܡܥܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ 544 :ܨܲܝܼܵܕܵܐ ܕܢܘܼ̈ܢܹܐ ܘܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 545 :ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܡܨܝܼܕܬܹܗ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܟ 546 ܕܣܲܕܩܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܒܚܸܪ̈ܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 547 :ܐܲܠܦܵܐ ܒܝܵܘܵܡܵܐ ܨܵܐܸܕ ܗ̄ܘܹܝܬܼ 548 ܒܗ̇ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐܘ 549 :ܘܒܲܕܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܣܲܓ̈ܝܼܐܹܐ 550 ܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ ܒܲܚܣܵܡܹܗ. 551 :ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܬܪܹܥܣܲܪ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 552 ܕܢܗܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܕܸܠܩܲܝ̈ܗܘܿܢ. 553 :ܩܘܡܘ ܘܲܪܕܘܼܦܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ 554 ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܲܦܪܲܣ ܒܝܼܫܵܐ. 555 :ܐܝܼܙܓܲܕܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ 556 ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܥܡܪܬܵܐ. 557 :ܬܵܘ ܫܲܝܸܢܘ ܣܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐܲܪܡܝܼ 558 ܐܟܸܠܩܲܪܨܵܐ ܒܥܹܕ̈ܬܵܐ. 559 :ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 560 ܕܥܲܩܲܪܘ ܝܥܪܵܐ ܕܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ. 561 :ܩܘܡܘ ܕܲܟܵܘ ܚܲܩܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ 562 ܡ̣ܢ ܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܟܼܝܼܠܵܐ. 563 :ܡܸܠܚܵܐ ܕܡܕܟܲܬ̤ ܦܲܟܝܼ̈ܗܹܐ 564 ܘܲܩܢܵܘ ܒܵܗ̇ ܛܲܥܡܵܐ ܚܲܠܝܵܐ. 565 :ܒܦܸܬܓܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܬܘܡܕܟܼܘܿܢ 566 ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܚܲܒܸܠ ܒܝܼܫܵܐ. 567 :ܬܵܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܢܸܦܢܹܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ 568 ܕܲܕܪܲܫ ܩܘܼܫܬܼܵܐ ܒܲܫܠܚܝܹ̈ܐ. 569 :ܘܠܵܐ ܢܛܥܐ ܒܲܫܒܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ 570 ܕܣܲܓܼܝ̈ܐܢ ܒܹܗ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ. 571 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܲܦܝܵܣܵܐ 572 ܕܦܸܬܼܓܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܟܼܬܵܒܸ̈ܐ. 573 :ܘܢܲܐܣܹܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܢ 574 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܲܟܼܬܸܒܼ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܫܵܐ 575 :ܘܲܢܣܲܒܼ ܣܡܵܐ ܠܲܥܨܵܒܼܢ 576 ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܡܸܠܝ̈ܗܘܿܢ. 577 :ܕܝܵܕܥܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܕܲܟܝܵܢܲܢ 578 ܘܡܵܨܝܹܢ ܕܢܐܣܘܿܢ ܫܘܼ̈ܡܵܬܹܗ. 579 :ܢܓܼܥܹܐ ܟܸܐܒܹܗ ܕܲܟܵܝܢܲܢ 580 :ܠܐܣܘ̈ܬܐ ܚܲܪܝܲܡܹܐ 581 :ܘܠܵܐ ܢܸܒܼܗܲܬ ܟܲܕ ܡܘܕܝܼܢܲܢ 582 ܒܡܘܼ̈ܡܐ ܣܢܲܝܵ̈ܐ ܕܚܛܵܗܲܝ̈ܢ. 583 :ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܢܸܫܐܲܠ ܪ̈ܚܡܹܐ 584 ܡ̣ܢ ܝܲܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ. 585 :ܕܐܫܠܦ ܓܲܙܵܐ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ 586 ܥܲܠ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܛܵܠܘܼܡܹ̈ܐ. 587 :ܢܫܲܦܠܲ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܒܵܒܵܚ̈ܬܲܢ 588 ܥܲܠ ܟܘܼ̈ܠܡܵܬܼܵܐ ܕܚܲܛܵܗܲܝ̈ܢ. 589 :ܘܲܢܢܲܟܸܦ ܙܠܲܝܠܘܼܬܲܢ 590 ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ ܕܛܵܥܹܝܢܲܢ ܒܹܗ. 591 ܢܸܪܕܿܦ ܡܸܢܲܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: pb. f.339v 592 ܘܢܸܥܩܘܿܪ ܡܸܢܲܢ ܠܲܚܣܵܡܵܐ. 593 :ܘܲܢܨܘܿܒܼ ܚܘܼܒܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܲܢ 594 ܥܲܡ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. 595 :ܘܢܸܥܩܘܿܪ ܡܸܢܲܢ ܙܝܼܵܙ̈ܢܹܐ 596 ܕܐܵܘܥܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܒܲܚܣܵܡܹܗ. 597 :ܘܲܢܩܲܒܸܠ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 598 ܕܙܪܥܲܬ̤ ܒܲܢ ܡܸܠܲܬ̤ ܚܲܝܹ̈ܐ. 599 :ܢܸܦܠܘܿܚ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦܗܫܵܬܲܢ 600 ܘܢܸܥܩܘܿܪ ܝܲܥܪܵܐ ܕܲܚܛܗܲܝ̈ܢ. 601 :ܘܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܡܲܫܡܥܬܲܢ 602 ܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 603 :ܗܵܐ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܵܒܹ̈ܐ 604 ܬܵܘ ܢܸܬܩܪܲܒܼ ܨܐܕܲܝܗܘܿܢ. 605 :ܘܲܒܼܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܲܬܘܿܬ ܢܲܦܫܵܐ 606 ܢܲܐܣܹܐ ܟܸܐܒܹ̈ܐ ܕܡܲܚ̈ܘܵܬܲܢ. 607 :ܗܵܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܐܵܣܘ̈ܬܼܵܐ 608 ܕܥܲܨܒܘܼܗܝ ܠܟܹܐܒܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ. 609 :ܢܚܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܸܐܒܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̣ܫܲܢ 610 ܕܲܢܥܲܕܪܘܿܢ ܠܲܟܼܪܝܼܗܘܿܢ. 611 :ܗܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܲܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܵܪܲܢ 612 ܢܸܩܪܘܼܒܼ ܘܢܸܫܐܲܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ. 613 :ܕܢܝܼܫܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܗܵܢܵܘ 614 ܕܚܲܛܝܹ̈ܐ ܢܸܦܢܘܿܢ ܨܹܐܕܵܘܗܝ. 615 :ܒܡܵܢܵܐ ܢܪܥܝܼܗ̇ ܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 616 ܕܠܵܐ ܬܩܲܛܪܸܓܼ ܠܲܢ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ. 617 :ܕܠܲܝܬ ܬܲܡ̇ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܕܸܡ̈ܥܹܐ 618 ܘܠܵܐ ܠܲܬܘܼܬܼܵܐ ܘܠܲܦܝܵܣܵܐ. 619 :ܩܪܸܒܼ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܹܐܬܝܼܬܹܗ 620 ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܙܡܢ ܠܲܚܠܘܿܠܹܗ. 621 :ܢܛܲܝܸܒܼ ܢܲܚܬܹ̈ܐ ܠܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ 622 ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܬܲܡ̇ܢ ܓܘܼܚܟܵܐ. 623 :ܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܢܸܬܿܬܲܓܲܪ ܒܹܗ 624 ܒܟܲܟܪܵܐ ܕܝܲܗ̣ܒ ܠܲܢ ܦܪܵܘܿܩܲܢ. 625 :ܠܵܐ ܢܛܲܒܹܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ 626 ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܹܝܢ ܥܲܒ̈ܕܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ. 627 :ܢܲܪܡܹܐ ܡܸܫܚܵܐ ܒܲܠܡܦܝܼܕܲܝ̈ܢ 628 ܕܠܵܐ ܢܸܚܣܪܲ ܠܲܢ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ. 629 :ܕܥܲܡ ܚܲܡܸܫ ܚܲܘ̈ܝܼܡܵܬܼܵܐ 630 ܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܲܓܼܢܘܿܢܵܐ. 631 :ܐܘ ܕܐܸܬܛܲܒܲܥ ܒܲܚܛܝܼܬܵܐ 632 ܩܘܡ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܟ. 633 :ܕܗܵܐ ܩܪܸܒܼ ܠܹܗ ܨܦܲܪܵܐ ܪܲܒܵܐ 634 ܘܡܟܐܲܪ ܠܲܚܒܸܢܵܢܹ̈ܐ. 635 :ܦܥ̈ܠܐ ܕܐܓܼܪܲܬܼ ܛܲܝܠܲܘܼܬܼܵܐ 636 ܒܫܘܼܠܵܡ ܦܘܼܠܚܵܫܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ. 637 :ܣܲܟܵܘ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ 638 ܕܬܫܘܘܿܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ. 639 :ܗܵܐ ܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܚܢܵܢܹܗ 640 ܢܩܪܹܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܐܝܼܠܲܢ. 641 :ܕܲܢܥܲܕܪܘܼܢܲܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ 642 ܕܬܲܟܬܘܼܫܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܟܸܠܩܲܪܨܵܐ. 643 :ܡܲܬܠܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ ܕܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ 644 ܗܘ̤ ܢܓܕܢܝ ܕܐܸܡ̣ܪ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 645 :ܕܚܲܙܹܝܬܼ ܕܲܫܘܲܚ ܝܘܠܦܵܢܵܐ 646 ܕܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܢܟܝܼܠܵܐ. 647 :ܘܟܲܕ ܒܵܥܹܐ ܗ̇ܘܹܝܬ ܕܐܹܩܲܛܪܸܓܼ 648 ܠܡܲܪܝܼܪܘܼ̇ܬܼܵܐ ܕܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ. 649 :ܓܫܸܢ ܠܹܗ ܟܹܐܒܼܵܐ ܕܵܓܘܼܝܹ̈ܐ 650 ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܒܲܪ̈ܝܹܐ. 651 :ܒܪ̈ܝܹܐ ܣܕܲܩܘ ܡܲܪܥܝܼܬܵܐ 652 ܘܲܢܦܲܩܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ. 653 :ܘܓܵܘ̈ܝܹܐ ܛܥܵܘ ܒܵܬܲܪܲܗܘܿܢ 654 ܘܣܲܒܼܪܝܼܢ ܕܲܠܓܼܵܘ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. 655 :ܫܲܒܼܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܬܵܒܹ̈ܐ 656 ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܫܲܝܢܵܐ. 657 :ܘܲܢܦܲܩܘ ܦܵܗܹ̇ܝܢ ܒܫܲܒ̈ܝܼܐܹܐ 658 ܕܲܡܠܹܝܢ ܩܸܢܛܵܐ ܕܓܲܝܵܣܹ̈ܐ. 659 :ܒܠܲܥܘ ܘܐܸܬܼܒܲܣܒܲܣܘ ܓܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 660 ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫܘ ܟܲܕ ܡܬܡܚܝܢ. 661 :ܕܢܟܝܼܠܵܐ ܐܲܛܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 662 ܒܫܸܕ̈ܠܹܐ ܝܼܥܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓܼܵܫܵܘ̈ܗܝ. 663 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܲܥܝܪܵܢܝ 664 ܕܚܲܫܵܐ ܕܟܹܐܒܲܝ̈ܢ ܬܵܢܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 665 :ܕܲܟܼܒܲܪ ܗܘ̤ ܢܥܝܼܪ ܟܘܼܘܵܢܵܐ 666 ܠܕܵܡܟܹ̈ܐ ܕܲܛܒܲܥܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 667 :ܒܲܟܐܬܵܐ ܒܥܹܝܬ ܕܐܸܬܫܲܗܹܐ 668 ܥܲܙܝܙܘܼܬܵܗ̇ ܕܐܸܫܵܬܲܢ. 669 :ܕܟܹܐܒܵܐ ܕܥܲܬܸܩ ܒܲܥܝܵܕܵܐ 670 ܒܣܲܡܵܐ ܕܥܲܙܝܙ ܢܸܬܐܲܣܹܐ. 671 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܚܲܕܸܬ ܬܘܼܩܵܢܲܟ 672 ܠܵܐ ܬܲܗܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܿܬܲܢ. 673 :ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܪܲܝܬܲܢ ܝܵܪ̈ܘܿܬܲܝܟ 674 ܠܵܐ ܬܸܡܢܹܝܢ ܥܲܡ ܢܘܼܟܪ̈ܵܝܹܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/80
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Wheat and the Tares - ܥܠ ܡܬܠܐ ܗ̇ܘ ܕܙܪܥܐ ܘܙܝܙ̈ܢܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/80.
Bibliography:
On the Wheat and the Tares - ܥܠ ܡܬܠܐ ܗ̇ܘ ܕܙܪܥܐ ܘܙܝܙ̈ܢܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/80.

Show Citation Styles