Digital Syriac Corpus

Search results:

572 matches for Keyword: Aba~ 

You may wish to expand your search by using wildcard characters to increase results. See search tips for more details.

1
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/332... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 3rd-5th century CE ... ... Created: file First Act  ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܙܒܿܢܗ ܠܚܒܢ ܬܓܪܐ ... ... ܫܠܡܼܬ݀ ܦܪܟܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ ܀ ܀ ܀ Second Act  ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܟܕ ܥܼܠ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܠܗܢܕܘ ܘܒܢܼܐ ܒܝܪܬ... ... ܫܼܠܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ. Third Act  ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܠܬ. ܕܝܗܘܕܐ ܕܥܠ ܚܘܝܐ ܐܘܟܡܐ. ... ... [ܫܠܼܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܠܬܐ.] Fourth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܐܪܒܥ.] ܘܟܕ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܒܐܪܘܚܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܫܠܚܝܐ : ܘܥܡ ܟܢ̈ܫܐ... ... [ܫܠܼܡܬ ܦܪܟܣܝܣ ܕܐܪܒܥ.] Fifth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܚܡܫ.] ܘܥܠ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܟܕ ܟܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܥܡܗ. ܪܢܿ... ... [ܫܠܼܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ ܕܚܡܫ.] Sixth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܬܐ.] ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܿܢ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܣܥܼܝ...
2
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/684... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Fifth century(?) ... ... consisting of two twelve-syllable lines. Punctuation has also been added to aid  the reader, with (:) placed after the twelfth sylla... ... manuscript. Apparatus  abc ] restored text {{ abc }} marginal additions { abc } marginal corrections ( abc ) clarifications Text ... ...unishments will chastise you, if you know the meaning of scriptures. And if not, ask ! The prophets and the apostles are crying out that the end has arrived. ...
3
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/381... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... Created: file ܬܽܘܒ ABD  omit ܬܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ B ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܝܠܟܣܢܘ... ...ܕܡܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ AB  ܒܓܠܝܘܬܗ ܘܒܟܣܝܘܬܗ.܀ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܓܠܺܝܬܐ ܕܰܓܡܺܝ... ...ܽܠ ܕܥܳܠܡܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ AB  ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܡܠܺܝ̈ܢ܆ ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܒܬ... ... ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܩܢܶܐ AB  ܕܰܩܢܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓܺܝ܆ ܠܐ ... ...ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ AB  ܡܣܒܪ. ܕܡܶܬܥܗܰܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܫܐܺܝܠܐ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ...
4
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/364... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܫܠܸܡ (ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ( Ab  edit.  Add  edit.  Add  edit.  Add 
5
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/362... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܕܝܼܠܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܐܡܪܐ .ܟܓ. .ܐ.( Ab  edit.  Add  edit.  Add  edit.  Add  ....) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ Add . In L.). ܠܘܲܥܕܹܗ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܬܸܪܗܲܛ ܡܸܠܲܬܼܝ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ...
6
Letter of  Mara   bar  Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ Digital Syriac Corpus ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/488... ...icilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara   Bar  Serapion. Now first edited, with an English translation and notes ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 2nd-4th century ...
7
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/385... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ F ܥܠ̈ܬܗܘܢ. ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܙܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ABFG  ܚܝ̈ܝܢ, E ܠܗܘܢ ܠܚܝ̈ܝܢ. ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܝܗܽܘܢ EF ܒܚܘܬܚܬܗܘܢ.܆ ܕܰܕܠܐ ... ...ܬܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ E ܡܬܬܓܪ ܚܘܣܖ̈ܢܐ.. ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܰܢ AB  ܡܰܢܘ. ܕܡܶܕܶܡ G ܡܕܡ. ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܰܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܽܘ F ܘܗܽܘ. ... ... ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܢܶܬܬܰܟܰܣ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܘܰܓ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ AB  ܬܬܪܫܐ. ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܶ... ...ܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܳܟܝܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܙܕܰܟܝܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܳܝܒܐ܆ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ EBG  ܘܥܕܢܐ. ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܝܒܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܙܕܰܟܝܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗ... ...ܰܘܥܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܥܺܝܪܺܝܗ̇ E ܢܥܝܪܗ̇.. ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܗ̇ AB  ܢܘܗܪܗ̇.܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ...
8
... On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art  in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/349... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ...
9
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/502... ... London British Library  Add  .... 14,726 B.L. Add . 14,726 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 9th century(?) ...
10
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/382... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܘܝܐ. ܠܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܐܓܽܘܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܐ  AB  ܘܡܫܟܠܠܢܐ. ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܘܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ... ... ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܐܳܦ AB  omit ܐܦ. ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܨܶܦܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܇ ... ...ܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ AB  ܐܦ. ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܰܢܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ. ... ...ܘܬ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ABC  ܐܦ. ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ  AB  ܘܡܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ...
11
Testament of  Adam  - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ Digital Syriac Corpus Anonymo... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/523... ... Kmosko Testamentum patris nostri Adam  Patrologia Syriaca 1.2 110... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 3rd to 5th century CE ...
12
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/383... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܀܀ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ ABF  ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ. ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܫܡܐ ܛܳܒܐ. ܘܰܡܥܰܘܟܳܢ... ...ܽܘܢ. ܘܰܡܪܺܝܩ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܛܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܳܠܝܐ AB  ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܠܝܐ.. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰ... ...ܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܕܳܢܐ ܐܰܘ ܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ A ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܠܝܘܡܐ.. ܠܝܰܥܢܐ AB  ܝܥܢܐ. ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܡܐ ܕܰܡܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ... ...ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ E ܕܢܫܬܥܒܕ ܕܢܣܬܝܒܪ. ܡܐ ܕܰܫܟܺܝܚ܆ ܐܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܡܚܳܪ AB  ܡܚܪ.. ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܣܰܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ... ... ܥܰܝܢܐ ܠܟܽܠ ܪܳܓܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ AB  ܗܘܐ. ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ ܥܰܘܳܠܬܐ ܕܰܩܢܳܐ. ...
13
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/384... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܳܦܢܺܝܢ AB  omit this clause.. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ F omits ܫܥܝ̈ܢ. ܘܰ... ...ܗ̇. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܠܳܗ̣ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ AB  ܟܘܠܗܝܢ. ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܙܟܶܝܗ̇. ܡܶܢܳ... ... ܠܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܠܰܡܠܺܝܠܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ AB  ܪܓܬܗ.. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܐ... ...ܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ F ܐܢܬ. ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܬܐ ܟܰܢܶܫܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ AB  ܝܬܝܪܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܳܒܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ ܙܳܟܽܘܬܐ ܫܳܩܠܰܬܝ. ܪܶܓ... ... ܠܗܰܘ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܪܺܝܒ. ܠܚܰܕ F ܠܗܰܘ ܕܢܳܨܶܐ. ܕܢܳܨܶܐ ܘܠܰܚܪܺܢܐ AB  ܠܚܪܢܐ. ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܚܳܛܶܦ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܒܳܐܶܙ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܐ...
14
Cause of  all  ... Causes: Introduction Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/505... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
15
Cause of  all  Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/506... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
16
Cause of  all  Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/507... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
17
Cause of  all  Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/508... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
18
Cause of  all  Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/509... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
19
Cause of  all  Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ ... ... Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/510... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
20
Cause of  all  Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ ... ... Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/511... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
21
Cause of  all  Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/512... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
22
... Memra 21: On the Tree of Adam  - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ The Book of ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/208... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 4th/5th century CE ...
23
... Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam  - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ The Book of Steps... ...ander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/21... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period 4th/5th century CE ...
24
... On Creation of  Adam  and Eve - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܵܕܼܡ ܘܚܵܘܵܐ The Homilies of ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/76 ... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Second half of the fifth century CE ...
25
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/387... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 5th-7th century CE ...