Search results:

571 matches for Keyword: Aba~

You may wish to expand your search by using our advanced search functions or by using wildcard characters to increase results. See search tips for more details.

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

Date range

Author(Ps.-)Clement of Rome (9) Aphrahat (24) Dionysius bar Salibi (31) Ephrem the Syrian (111) Eusebius of Caesarea (10) Isaac of Nineveh (82) Jacob of Serugh (39) Narsai (81) Philoxenos of Mabbug (13) Rabbula of Edessa (10) View All CatalogAscetic Discourses, Part 1 (62) Hymns on Nativity - (28) Hymns on Nisibis - (70) Old Testament Commentaries of Dionysius bar Salibi (30) The Demonstrations (24) The Book of Steps (28) The Homilies of Mar Narsai (81) The Memre of Jacob of Serugh (28) The Odes of Solomon (40) The Peshitta New Testament (27) View All
1
Acts of Judas Thomas - ܦܪ̈ܟܣܝܣ ܕܝܗܘܕܐ by ThomasThomas. “Acts of Judas Thomas - ܦܪ̈ܟܣܝܣ ܕܝܗܘܕܐ.” Based upon William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871). Digital Syriac Corpus. Last modified March 1, 2018. https://syriaccorpus.org/332.URI: https://syriaccorpus.org/332
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/332... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 3rd-5th century CE ... ... Created: file First Act  ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܙܒܿܢܗ ܠܚܒܢ ܬܓܪܐ ... ... ܫܠܡܼܬ݀ ܦܪܟܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ ܀ ܀ ܀ Second Act  ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܟܕ ܥܼܠ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܠܗܢܕܘ ܘܒܢܼܐ ܒܝܪܬ... ... ܫܼܠܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ. Third Act  ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܠܬ. ܕܝܗܘܕܐ ܕܥܠ ܚܘܝܐ ܐܘܟܡܐ. ... ... [ܫܠܼܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ ܕܬܠܬܐ.] Fourth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܐܪܒܥ.] ܘܟܕ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܒܐܪܘܚܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܫܠܚܝܐ : ܘܥܡ ܟܢ̈ܫܐ... ... [ܫܠܼܡܬ ܦܪܟܣܝܣ ܕܐܪܒܥ.] Fifth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܚܡܫ.] ܘܥܠ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܟܕ ܟܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܥܡܗ. ܪܢܿ... ... [ܫܠܼܡܬܿ ܦܪܟܣܝܣ ܕܚܡܫ.] Sixth Act  [ܬܘܒ ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܬܐ.] ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܿܢ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܣܥܼܝ...
2
Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/381.URI: https://syriaccorpus.org/381
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/381... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... Created: file ܬܽܘܒ ABD  omit ܬܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ B ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܝܠܟܣܢܘ... ...ܕܡܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ AB  ܒܓܠܝܘܬܗ ܘܒܟܣܝܘܬܗ.܀ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܓܠܺܝܬܐ ܕܰܓܡܺܝ... ...ܽܠ ܕܥܳܠܡܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ AB  ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܡܠܺܝ̈ܢ܆ ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܒܬ... ... ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܩܢܶܐ AB  ܕܰܩܢܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓܺܝ܆ ܠܐ ... ...ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ AB  ܡܣܒܪ. ܕܡܶܬܥܗܰܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܫܐܺܝܠܐ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ...
3
On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/364.URI: https://syriaccorpus.org/364
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/364... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܫܠܸܡ (ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ( Ab  edit.  Add  edit.  Add  edit.  Add 
4
On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/362.URI: https://syriaccorpus.org/362
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/362... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܕܝܼܠܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܐܡܪܐ .ܟܓ. .ܐ.( Ab  edit.  Add  edit.  Add  edit.  Add  ....) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ Add . In L.). ܠܘܲܥܕܹܗ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܬܸܪܗܲܛ ܡܸܠܲܬܼܝ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ...
5
Letter of Mara bar Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ by AnonymousLetter of Mara bar Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ .” Based upon William Cureton ed., Spicilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English translation and notes (London: F. and J. Rivington, 1855). Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/488.URI: https://syriaccorpus.org/488
Letter of  Mara   bar  Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ Digital Syriac Corpus ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/488... ...icilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara   Bar  Serapion. Now first edited, with an English translation and notes ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 2nd-4th century ...
6
Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/385.URI: https://syriaccorpus.org/385
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/385... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ F ܥܠ̈ܬܗܘܢ. ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܙܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ABFG  ܚܝ̈ܝܢ, E ܠܗܘܢ ܠܚܝ̈ܝܢ. ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܝܗܽܘܢ EF ܒܚܘܬܚܬܗܘܢ.܆ ܕܰܕܠܐ ... ...ܬܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ E ܡܬܬܓܪ ܚܘܣܖ̈ܢܐ.. ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܰܢ AB  ܡܰܢܘ. ܕܡܶܕܶܡ G ܡܕܡ. ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܰܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܽܘ F ܘܗܽܘ. ... ... ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܢܶܬܬܰܟܰܣ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܘܰܓ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ AB  ܬܬܪܫܐ. ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܶ... ...ܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܳܟܝܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܙܕܰܟܝܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܳܝܒܐ܆ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ EBG  ܘܥܕܢܐ. ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܝܒܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܙܕܰܟܝܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗ... ...ܰܘܥܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܥܺܝܪܺܝܗ̇ E ܢܥܝܪܗ̇.. ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܗ̇ AB  ܢܘܗܪܗ̇.܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ...
7
On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣.” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 28, 2018. https://syriaccorpus.org/349.URI: https://syriaccorpus.org/349
... On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art  in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/349... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ...
8
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/502... ... London British Library  Add  .... 14,726 B.L. Add . 14,726 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 9th century(?) ...
9
Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/382.URI: https://syriaccorpus.org/382
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/382... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܘܝܐ. ܠܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܐܓܽܘܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܐ  AB  ܘܡܫܟܠܠܢܐ. ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܘܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ... ... ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܐܳܦ AB  omit ܐܦ. ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܨܶܦܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܇ ... ...ܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ AB  ܐܦ. ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܰܢܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ. ... ...ܘܬ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ABC  ܐܦ. ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ  AB  ܘܡܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ...
10
Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/383.URI: https://syriaccorpus.org/383
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/383... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܀܀ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ ABF  ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ. ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܫܡܐ ܛܳܒܐ. ܘܰܡܥܰܘܟܳܢ... ...ܽܘܢ. ܘܰܡܪܺܝܩ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܛܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܳܠܝܐ AB  ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܠܝܐ.. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰ... ...ܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܕܳܢܐ ܐܰܘ ܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ A ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܠܝܘܡܐ.. ܠܝܰܥܢܐ AB  ܝܥܢܐ. ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܡܐ ܕܰܡܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ... ...ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ E ܕܢܫܬܥܒܕ ܕܢܣܬܝܒܪ. ܡܐ ܕܰܫܟܺܝܚ܆ ܐܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܡܚܳܪ AB  ܡܚܪ.. ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܣܰܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ... ... ܥܰܝܢܐ ܠܟܽܠ ܪܳܓܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ AB  ܗܘܐ. ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ ܥܰܘܳܠܬܐ ܕܰܩܢܳܐ. ...
11
Testament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ by AnonymousTestament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ.” Based upon Michael Kmosko, Testamentum patris nostri Adam (Paris: Firmin-Didot, 1907). Digital Syriac Corpus. Last modified December 3, 2019. https://syriaccorpus.org/523.URI: https://syriaccorpus.org/523
Testament of  Adam  - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ Digital Syriac Corpus Anonymo... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/523... ... Kmosko Testamentum patris nostri Adam  Patrologia Syriaca 1.2 110... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 3rd to 5th century CE ...
12
Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/384.URI: https://syriaccorpus.org/384
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/384... ... E. A. WallisBudge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܳܦܢܺܝܢ AB  omit this clause.. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ F omits ܫܥܝ̈ܢ. ܘܰ... ...ܗ̇. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܠܳܗ̣ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ AB  ܟܘܠܗܝܢ. ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܙܟܶܝܗ̇. ܡܶܢܳ... ... ܠܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܠܰܡܠܺܝܠܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ AB  ܪܓܬܗ.. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܐ... ...ܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ F ܐܢܬ. ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܬܐ ܟܰܢܶܫܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ AB  ܝܬܝܪܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܳܒܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ ܙܳܟܽܘܬܐ ܫܳܩܠܰܬܝ. ܪܶܓ... ... ܠܗܰܘ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܪܺܝܒ. ܠܚܰܕ F ܠܗܰܘ ܕܢܳܨܶܐ. ܕܢܳܨܶܐ ܘܠܰܚܪܺܢܐ AB  ܠܚܪܢܐ. ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܚܳܛܶܦ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܒܳܐܶܙ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܐ...
13
Cause of all Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/507.URI: https://syriaccorpus.org/507
Cause of  all  Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/507... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
14
Cause of all Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/509.URI: https://syriaccorpus.org/509
Cause of  all  Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/509... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
15
Cause of all Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/511.URI: https://syriaccorpus.org/511
Cause of  all  Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ ... ... Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/511... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
16
Cause of all Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/508.URI: https://syriaccorpus.org/508
Cause of  all  Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/508... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
17
Cause of all Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ .” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/506.URI: https://syriaccorpus.org/506
Cause of  all  Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/506... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
18
Cause of all Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/510.URI: https://syriaccorpus.org/510
Cause of  all  Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ ... ... Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/510... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
19
Cause of all Causes: Introduction by AnonymousCause of all Causes: Introduction.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/505.URI: https://syriaccorpus.org/505
Cause of  all  ... Causes: Introduction Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/505... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...
20
Cause of all Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ by AnonymousCause of all Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” Based upon C. Kayser ed., Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889). Digital Syriac Corpus. Last modified November 30, 2019. https://syriaccorpus.org/512.URI: https://syriaccorpus.org/512
Cause of  all  Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ... ... Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ Cause of all  Causes - ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܕܥܠܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/512... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 10th-12th century CE ...

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.