Search results:

543 matches for Keyword: Aba~

You may wish to expand your search by using our advanced search functions or by using wildcard characters to increase results. See search tips for more details.

Search Tips

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis  
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r  
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*  
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*  
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~  
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"  
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2  
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

Date range

1
Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 8: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ .” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/381.URI: https://syriaccorpus.org/381
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/381... ...dge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... file ܬܽܘܒ  ABD  omit ܬܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ B ... ...ܢܳܫܳܝܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ  AB  ܒܓܠܝܘܬܗ ܘܒܟܣܝܘܬܗ. ܀ ... ... ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ  AB  ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ... ... ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܩܢܶܐ  AB  ܕܰܩܢܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓ... ...ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ  AB  ܡܣܒܪ. ܕܡܶܬܥܗܰܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܫܐܺܝܠܐ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ...
2
On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ .” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/364.URI: https://syriaccorpus.org/364
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/364... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...̈ܗܘܿܢ. ܫܠܸܡ (ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ(  Ab  edit.  Add  edit.  Add 
3
On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ .” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 30, 2018. https://syriaccorpus.org/362.URI: https://syriaccorpus.org/362
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/362... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܠܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܐܡܪܐ .ܟܓ. .ܐ.(  Ab  edit.  Add . ) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ... edit.  Add . ) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ... ...ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ( ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ Add . In L. ). ܠܘܲܥܕܹܗ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܬܸܪܗܲܛ ܡ...
4
On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ by Jacob of SerughJacob of Serugh. “On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ .” Based upon Paul Bedjan ed., Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified March 28, 2018. https://syriaccorpus.org/349.URI: https://syriaccorpus.org/349
... On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art  in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/349... ... 214 http://zotero.org/groups/392292/items/DSK3TVKN  AER -6471 Paris ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ...
5
Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ .” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/385.URI: https://syriaccorpus.org/385
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/385... ...dge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܙܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ  ABFG  ܚܝ̈ܝܢ, E ܠܗܘܢ ܠܚܝ̈ܝܢ. ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܝܗܽܘܢ ... ... . ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܰܢ  AB  ܡܰܢܘ. ܕܡܶܕܶܡ G ܡܕܡ. ... ...ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܢܶܬܬܰܟܰܣ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܘܰܓ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ  AB  ܬܬܪܫܐ. ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ... ... ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܳܟܝܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܙܕܰܟܝܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܳܝܒܐ܆ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ  EBG  ܘܥܕܢܐ. ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܝܒܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܙܕܰܟܝܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܨ... ... . ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܗ̇  AB  ܢܘܗܪܗ̇. ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽ...
6
Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ .” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/383.URI: https://syriaccorpus.org/383
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/383... ...dge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ  ABF  ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ. ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ... ...ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܛܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܳܠܝܐ  AB  ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ. ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܠܝܐ. . ܘܠ... ... A ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܠܝܘܡܐ. . ܠܝܰܥܢܐ  AB  ܝܥܢܐ. ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓ... ... ܕܢܣܬܝܒܪ. ܡܐ ܕܰܫܟܺܝܚ܆ ܐܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܡܚܳܪ  AB  ܡܚܪ. . ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܣܰܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ. ܛܥܺ... ...ܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ  AB  ܗܘܐ. ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ ܥܰܘܳܠ...
7
Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ .” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/382.URI: https://syriaccorpus.org/382
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/382... ...dge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ... ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܐܓܽܘܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܐ  AB  ܘܡܫܟܠܠܢܐ. ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒ... ...ܝܫ ܒܓܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܐܳܦ  AB  omit ܐܦ. ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܒܥܰܡܛ... ...ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ  AB  ܐܦ. ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܰܢܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܠܐ ܐ... ...ܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ  ABC  ܐܦ. ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ... ... ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ  AB  ܘܡܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ...
8
Testament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ by AnonymousTestament of Adam - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ.” Based upon Michael Kmosko, Testamentum patris nostri Adam (Paris: Firmin-Didot, 1907). Digital Syriac Corpus. Last modified December 3, 2019. https://syriaccorpus.org/523.URI: https://syriaccorpus.org/523
Testament of  Adam  - ܕܝܬܩܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ Digital Syriac Corpus Anonymo... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/523... ... Kmosko Testamentum patris nostri Adam  Patrologia Syriaca 1.2 110... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 3rd to 5th century CE ...
9
Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ .” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/384.URI: https://syriaccorpus.org/384
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/384... ...dge The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D . 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Late 5th/early 6th century CE ... ...ܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܳܦܢܺܝܢ  AB  omit this clause. . ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ... ...ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ  AB  ܟܘܠܗܝܢ. ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳ... ...ܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܠܰܡܠܺܝܠܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ  AB  ܪܓܬܗ. . ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܽ... ...ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܬܐ ܟܰܢܶܫܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ  AB  ܝܬܝܪܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܳܒܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ... ...F ܠܗܰܘ ܕܢܳܨܶܐ. ܕܢܳܨܶܐ ܘܠܰܚܪܺܢܐ  AB  ܠܚܪܢܐ. ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܚܳܛܶܦ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܒܳܐܶܙ ...
10
Martyrdom of Miles and his Companions - ܤܗܕܘܬܐ ܕܡܝܠܣ ܐܲܦܸܤܦܘܿܦܵܐ ܕܫܘܿܫܲܢ: ܘܕܼܵܐܒܿܘܼܪܤܵܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܤܝܼܢܲܝ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܲܢ by AnonymousMartyrdom of Miles and his Companions - ܤܗܕܘܬܐ ܕܡܝܠܣ ܐܲܦܸܤܦܘܿܦܵܐ ܕܫܘܿܫܲܢ: ܘܕܼܵܐܒܿܘܼܪܤܵܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܤܝܼܢܲܝ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܲܢ .” Based upon Paul Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/489.URI: https://syriaccorpus.org/489
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/489... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 5th-7th century CE ...
11
Martyrdom of Jacob and His Sister Mary, a Covenanter - ܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܝܥܩܘܒ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬܹܗܒܲܪܬܼ ܩܝܵܡܵܐ by AnonymousAnonymous. “Martyrdom of Jacob and His Sister Mary, a Covenanter - ܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܝܥܩܘܒ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬܹܗܒܲܪܬܼ ܩܝܵܡܵܐ .” Based upon Paul Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/387.URI: https://syriaccorpus.org/387
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/387... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 5th-7th century CE ...
12
History of Karka d-Beth Slok - ܬܫܥܢܬܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ ܘܲܕܼܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܹܗ by AnonymousHistory of Karka d-Beth Slok - ܬܫܥܢܬܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ ܘܲܕܼܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܹܗ .” Based upon Paul Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Digital Syriac Corpus. Last modified May 2, 2019. https://syriaccorpus.org/486.URI: https://syriaccorpus.org/486
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/486... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 6th century CE ...
13
Disputation between the Apostle Peter and Nero - ܕܕܫܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ by AnonymousDisputation between the Apostle Peter and Nero - ܕܕܫܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Digital Syriac Corpus. Last modified December 4, 2019. https://syriaccorpus.org/524.URI: https://syriaccorpus.org/524
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/524... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period Unknown ...
14
History of Mar Qardagh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܢܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܩܪܕܓ ܤܗܕܐ ܢܨܝܥܢܐ by AnonymousHistory of Mar Qardagh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܢܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܩܪܕܓ ܤܗܕܐ ܢܨܝܥܢܐ.” Based upon Paul Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Digital Syriac Corpus. Last modified January 13, 2020. https://syriaccorpus.org/577.URI: https://syriaccorpus.org/577
...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/577... ... Paul Bedjan  Acta  martyrum et sanctorum http://syriaca.org/bibl/1697 ... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 6th-7th century ...
15
On Creation of Adam and Eve - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܵܕܼܡ ܘܚܵܘܵܐ by NarsaiNarsai. “On Creation of Adam and Eve - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܵܕܼܡ ܘܚܵܘܵܐ .” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/76.URI: https://syriaccorpus.org/76
... On Creation of  Adam  and Eve - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܵܕܼܡ ܘܚܵܘܵܐ The H... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/76 ... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Second half of the fifth century CE ...
16
Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ by AnonymousMemra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ .” Based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier eds., The Syriac Book of Steps vol. 3 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014). Digital Syriac Corpus. Last modified May 31, 2017. https://syriaccorpus.org/213.URI: https://syriaccorpus.org/213
... Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam  - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ... ...ander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/21... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period 4th/5th century CE ...
17
Memra 21: On the Tree of Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ by AnonymousMemra 21: On the Tree of Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ .” Based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier eds., The Syriac Book of Steps vol. 3 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014). Digital Syriac Corpus. Last modified May 31, 2017. https://syriaccorpus.org/208.URI: https://syriaccorpus.org/208
... Memra 21: On the Tree of Adam  - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/208... ... A&M University. Unvocalized Syriac of any  variety or period 4th/5th century CE ...
18
... ܐܣܝܼܪܐ Old Testament Commentaries of Dionysius bar  ... Salibi Digital Syriac Corpus Dionysius bar  Salibi University of Oxford Brigham Young University ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/258... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Mid-12th century ...
19
...ܥܪܢܐܝܼܬ Old Testament Commentaries of Dionysius bar  ... Salibi Digital Syriac Corpus Dionysius bar  Salibi University of Oxford Brigham Young University ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/257... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Mid-12th century ...
20
...ܼܫܩܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ Old Testament Commentaries of Dionysius bar  ... Salibi Digital Syriac Corpus Dionysius bar  Salibi University of Oxford Brigham Young University ... ...Alexander Heard Library System, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA  Digital Syriac Corpus https://syriaccorpus.org/256... ... Unvocalized Syriac of any  variety or period Mid-12th century ...

Search Tips

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis  
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r  
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*  
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*  
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~  
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"  
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2  
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.