Browse Syriac Works

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

ALL

+   Moshe bar Kepha (1 works)
+   Narsai (81 works)
On Reproof - ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ by NarsaiNarsai. “On Reproof - ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/51.URI: https://syriaccorpus.org/51
On th Reproof of Women - ܥܲܠ ܡܲܟܼܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܢܵܬܼ̈ ܚܵܘܵܐ ܘܥܲܒܠ by NarsaiNarsai. “On th Reproof of Women - ܥܲܠ ܡܲܟܼܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܢܵܬܼ̈ ܚܵܘܵܐ ܘܥܲܒܠ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/108.URI: https://syriaccorpus.org/108
On Lent IV - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ by NarsaiNarsai. “On Lent IV - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/50.URI: https://syriaccorpus.org/50
On the Three Children - ܥܲܠ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ by NarsaiNarsai. “On the Three Children - ܥܲܠ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ ܘܡܝܼܫܵܐܹܝܠ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/105.URI: https://syriaccorpus.org/105
On the Repentant Thief - ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ by NarsaiNarsai. “On the Repentant Thief - ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified April 26, 2019. https://syriaccorpus.org/64.URI: https://syriaccorpus.org/64
+   Nestorius (1 works)
The Book of Heraclides by NestoriusNestorius. “The Book of Heraclides.” Based upon Digital Syriac Corpus. Last modified February 17, 2019. https://syriaccorpus.org/391.URI: https://syriaccorpus.org/391
+   Paul the Apostle (13 works)
1 Thessalonians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܩܕܡܝܬܐ by Paul the ApostlePaul the Apostle. “1 Thessalonians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܩܕܡܝܬܐ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/131.URI: https://syriaccorpus.org/131
2 Thessalonians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ by Paul the ApostlePaul the Apostle. “2 Thessalonians (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/132.URI: https://syriaccorpus.org/132
Philemon (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ by Paul the ApostlePaul the Apostle. “Philemon (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/136.URI: https://syriaccorpus.org/136
Titus (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ by Paul the ApostlePaul the Apostle. “Titus (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/135.URI: https://syriaccorpus.org/135
1 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ by Paul the ApostlePaul the Apostle. “1 Timothy (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/133.URI: https://syriaccorpus.org/133
+   Peter the Apostle (2 works)
1 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ by Peter the ApostlePeter the Apostle. “1 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/139.URI: https://syriaccorpus.org/139
2 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ by Peter the ApostlePeter the Apostle. “2 Peter (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ.” Based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Digital Syriac Corpus. Last modified May 1, 2018. https://syriaccorpus.org/140.URI: https://syriaccorpus.org/140
+   Philoxenos of Mabbug (13 works)
Discourse 2: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 2: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/375.URI: https://syriaccorpus.org/375
Discourse 4: On Faith and Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 4: On Faith and Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/377.URI: https://syriaccorpus.org/377
Discourse 13: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܥܠ ܙܢܝܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 13: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܥܠ ܙܢܝܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/386.URI: https://syriaccorpus.org/386
Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 11: On Abstinence - ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܕܥܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/384.URI: https://syriaccorpus.org/384
Discourse 3: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ by Philoxenos of MabbugPhiloxenos of Mabbug. “Discourse 3: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ.” Based upon E. A. Wallis Budge ed., The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894). Digital Syriac Corpus. Last modified May 6, 2018. https://syriaccorpus.org/376.URI: https://syriaccorpus.org/376
+   (Ps.-)Clement of Rome (9 works)
Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 3 by (Ps.-)Clement of Rome(Ps.-)Clement of Rome. “Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 3.” Based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Digital Syriac Corpus. Last modified July 12, 2017. https://syriaccorpus.org/221.URI: https://syriaccorpus.org/221
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 14 by (Ps.-)Clement of Rome(Ps.-)Clement of Rome. “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 14.” Based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Digital Syriac Corpus. Last modified July 12, 2017. https://syriaccorpus.org/227.URI: https://syriaccorpus.org/227
Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 4 by (Ps.-)Clement of Rome(Ps.-)Clement of Rome. “Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 4.” Based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Digital Syriac Corpus. Last modified July 12, 2017. https://syriaccorpus.org/222.URI: https://syriaccorpus.org/222
Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 1 by (Ps.-)Clement of Rome(Ps.-)Clement of Rome. “Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 1.” Based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Digital Syriac Corpus. Last modified July 12, 2017. https://syriaccorpus.org/219.URI: https://syriaccorpus.org/219
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 10 by (Ps.-)Clement of Rome(Ps.-)Clement of Rome. “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 10.” Based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Digital Syriac Corpus. Last modified July 12, 2017. https://syriaccorpus.org/223.URI: https://syriaccorpus.org/223
+   Rabbula of Edessa (10 works)
Letter from Cyril to Rabbula - ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܠܘܬ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ by Rabbula of EdessaRabbula of Edessa. “Letter from Cyril to Rabbula - ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܠܘܬ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ .” Based upon Julian Joseph Overbeck ed., S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/497.URI: https://syriaccorpus.org/497
Letter from Rabbula to Andrew of Samosata - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܘܬ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ by Rabbula of EdessaRabbula of Edessa. “Letter from Rabbula to Andrew of Samosata - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܘܬ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ .” Based upon Julian Joseph Overbeck ed., S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/494.URI: https://syriaccorpus.org/494
Part of a Letter from Rabbula to Cyril - ܡܢܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܕܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܠܘܣ by Rabbula of EdessaRabbula of Edessa. “Part of a Letter from Rabbula to Cyril - ܡܢܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܕܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܠܘܣ .” Based upon Julian Joseph Overbeck ed., S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/496.URI: https://syriaccorpus.org/496
Supplications in the First Tone - ܬܘܒ ܟܿܬܒܝܢܢ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܒܬܡܢܐ ܐܟ̈ܕܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ by Rabbula of EdessaRabbula of Edessa. “Supplications in the First Tone - ܬܘܒ ܟܿܬܒܝܢܢ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܒܬܡܢܐ ܐܟ̈ܕܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ .” Based upon Julian Joseph Overbeck ed., S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/500.URI: https://syriaccorpus.org/500
Canons of Rabbula - ܩܢ̈ܘܢܐ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ by Rabbula of EdessaRabbula of Edessa. “Canons of Rabbula - ܩܢ̈ܘܢܐ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ .” Based upon Julian Joseph Overbeck ed., S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Digital Syriac Corpus. Last modified November 7, 2018. https://syriaccorpus.org/491.URI: https://syriaccorpus.org/491